แคนาดา 10 วัน (TG+AC)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่   (พักห้องละ 2 ท่าน)   ท่านละ   169,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 1 ท่าน   ท่านละ 162,900   บาท
เด็กอายุไม่เกิน 10 ปี พักกับผู้ปกครอง 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)    ท่านละ 153,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   ท่านละ   24,900

  บาท *** ห้องพัก 3 คน เนื่องจากในประเทศ อเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3 แต่จะมีเตียงแบบ Queen Size 2 เตียง  ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่านอยู่แล้ว

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นทัศนาจร กรุงเทพ–แวนคูเวอร์ // โตรอนโต้–กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) และสายการบินแอร์แคนาดา (AC)  พร้อมค่าประกันวินาศภัย และค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน -ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศสายการบินแอร์แคนาดา เส้นทางแวนคูเวอร์ – คัลการี, คัลการี – อ็อตตาว่า  -ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ตามรายการ พักห้องละ 2 ท่าน -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ -ค่าพาหนะและรถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง -ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ -ค่าวีซ่าแคนาดา (ประเภทชั่วคราว) -หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง -ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ  300,000 – 1,000,000  บาท อัตรานี้ไม่รวม   ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น***  และ ค่าทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ โดยเฉลี่ย 5 CAD (แคนาเดี้ยนดอลล่าร์)/ ต่อท่าน / ต่อวัน