แคชเมียร์ – ทัชมาฮาล 7 วัน ศรีนาคา – กุลมาร์ค – พาฮาลแกม – เดลลี

วันแรก กรุงเทพ – เดลลี ( – / – / เย็น ) 11.00 น. ผู้เดินทางพร้อมกันที่อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 9 / แถวที่ W Indian Airlines / Check-in เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 14.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพ โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IC 854 16.40 น. คณะถึงสนามบินอินทิราคานธี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GRAND SARTAJ HOTEL หรือเทียบเท่า ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


วันที่สอง เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ ( เช้า / กลางวัน / ค่ำ )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน 11.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแคว้นจัมมู – แคชเมียร์ โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน ์ เที่ยวบินที่ IC 821 ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที 14.10 น. ถึงสนามบินเมืองศรีนาคา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ที่พัก DELUXE HOUSE BOAT โรงแรมลอยน้ำที่ทะเลสาบดาล ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขา ที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ทะเลสาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์แห่ง ความรัก TAJ MAHAL มาพักผ่อนกับคนที่เป็นที่รักของพระนางมุมตัส, เมืองศรีนาคาเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ เป็นเมืองที่เป็นที่หมายของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ คู่ฮันนีมูนที่มาเยือนจากทั่วโลก ศรีนาคาตั้งอยู่ ณ ใจกลางของหุบเขาแคชเมียร์ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร มีทิวทัศน์สวยงามยิ่งสามารถเยี่ยมชมได้ทั้งปี หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อย นำชมสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของ กษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต เช่น สวนชาลิมาร์ สวนแห่งความรักสร้างโดยจักรพรรดิ์ชาฮังคี สวนนิชาน เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นป๊อปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล และชมเมืองเก่าแคชเมียร์ ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลนำท่านชมสถานที่สำคัญ ที่ตั้งอยู่โดยรอบทะเล เช่น สุเหร่า ซาร์ ฮัมดัน (Shaha Hamdan) ที่สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์จากนั้นให้ท่านชมโรงงานผ้าไหมและตาม ด้วยช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้เวลาสมควร เดินทางกลับที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในที่พัก DELUXE HOUSE BOAT

วันที่สาม ศรีนาคา – กุลมาร์ค – ศรีนาคา ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่กุลมาร์ค ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร (2,730 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่าน ยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วย ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านทุ่งนาข้าว หมู่บ้านชาวพื้นเมือง ฝูงแกะตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อนสวยงาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค บ่าย นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) ชมวิวที่สวยงามดุจสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก จนได้เวลาสมควรเดินทางกลับ เส้นทางเดิม ถึงที่พัก เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรือ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ศรีนาคา – พาฮาลแกม – ทะเลสาบเซชนาก – แม่น้ำลิดเดอร์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางสู่หุบเขาแกะพาฮาลแกม ระยะทางประมาณ 96 ก.ม. (2,130 เมตรจากระดับน้ำทะเล) พาฮาลแกม เป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก เดิมที่เป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆ ทุ่งนา ทุ่งหญ้าและต้นสนยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม และเป็นฉากของภาพยนตร์บอลลีวูดของอินเดีย มาหลายเรื่องแล้ว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ริมลำธารท่ามกลางบรรยากาศสวยงามที่พาฮาลแกม บ่าย หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ท่ามกลางหิมะสีขาวที่ปกคลุมอยู่บนพื้นดิน ตามอัธยาศัย ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของธรรมชาติได้โปรดสอบถามรายละเอียดจากมัคคุเทศก์ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) ได้เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองศรีนาคาแวะชมตลาดในเมืองศรีนาคาเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เย็น รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

วันที่ห้า ศรีนาคา – เดลลี – อัครา ( เช้า / เที่ยง / ค่ำ )

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาป นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาปใสสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 14.55 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินอินเดียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IC822 17.20 น. เดินทางถึงสนามบินภายในประเทศเดลลี หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านดินทางสู่เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง รับประทานอาหารเย็นบนรถโค้ช (อาหารกล่อง) ค่ำ นำท่านเข้าที่พัก CLARKS SHIRAZ HOTEL 17.20 น. เดินทางถึงสนามบินเดลี หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำเข้าที่พัก Regent Continental Hotel


วันที่หก อัครา – เดลลี – กรุงเทพ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ทัชมาฮาล ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายสีแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ต่อพระมเหสีมุมตัส มาฮาล ที่สวรรคตเนื่องจากการให้กำเนิดบุตรคนที่ 14ภายในทัชมาฮาลนั้นเป็นที่บรรจุร่างของพระนางมุมตัส และกษัตริย์ซาจาร์ฮาล ที่สวยงามโดดเด่น หลังจากนั้นนำท่านเยือน อัคราฟอร์ท พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เอง พระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยมนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเดลี หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ซื้อของฝากคนน่ารักที่บ้าน (ถ้ามีเวลาเพียงพอ) คํ่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่เจ็ด เดลลี – กรุงเทพฯ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

00.50 น. ออกเดินทางจากเดลลี โดยสายการบินอินเดียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IC 853

06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ