แกรนด์เยอรมัน 8 วัน 7คืน แฟรงค์เฟิร์ท – ไลพ์ซิก – พอตสดัม – เมืองหลวงเบอร์ลิน – เดรสเดน – นูเรมเบิร์ก-โอบรามาเกา – มหานครมิวนิค – ปราสาทเทพนิยายนอยชวานชไตน์ + ยอดเขาซุกสปิตเซ่ เดินทางโดยสายการบินไทย(TG)

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั่ว

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 84,900.- บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 78,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 70,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน มีเตียงเสริม 75,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000.- บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,500.- บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย (Economy Class) เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท // มิวนิค-กรุงเทพฯ 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ, ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกลุ่มเชงเก้น, ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 7. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

4. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน