แกรนด์อิตาลี 8 วัน โรม นครรัฐวาติกัน นาโปลี ปอมเปอี ซอเรนโต้ เกาะคาปรี

วันแรก          กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.30 น.       คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ J สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง      กรุงเทพฯ – กรุงโรม – นาโปลี – เกาะคาปรี – นาโปลี
00.20 น.    ออกเดินทางสู่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี   โดยเที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น.  เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่เมืองเนเปิ้ล หรือ นาโปลี (Napoli)   เมืองอุตสาหกรรมทางตอนใต้ และเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางภาคใต้ชายฝั่งทะเลอีกด้วย ผ่านชมทัศนียภาพของเมือง

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสู่ เกาะคาปรี   เกาะเล็กๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคัญๆมาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองที่ประกอบไปด้วยโบสถ์, อาคารโบราณ, บ้านพักตากอากาศ, โรงแรมน่ารักๆ, ร้านขายของหรูหรา, ร้านอาหารต่างๆ นำท่านลงเรือเล็กไปชม “ถ้ำบลูกร็อตโต้” ที่มีความงดงามอย่างมาก และมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพน้ำขึ้น-ลงในแต่ละวัน) ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN NAPLES ???? หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม      นาโปลี – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – กรุงโรม
เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปอมเปอี เข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (Pompeii) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิด ของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่เขตคาบสมุทรสู่ เมืองซอเรนโต้  (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่อง- เที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านกลับสู่กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นเชิญท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL ANAGNINA ROME ???? หรือเทียบเท่า


วันที่สี่         กรุงโรม –  นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – มอนเตคาตินี

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำคณะเข้าสู่ นครวาติกัน

รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี และยังเป็นต้นแบบพระที่นั่งอนันตสมาคมของเมืองไทยเราอีกด้วย ได้เวลานัดหมายนำคณะชม สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถ จุคนได้กว่า 50,000 คน ชม ประตูชัยคอนแสตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ โรมันฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซสถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ    ผ่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น พระบิดาของชาวอิตาลี

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำคณะชม น้ำพุเทรวี่  จุดกำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีตซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าหากใครได้โยนเหรียญอธิษฐานไว้ ก็จะได้กลับมาที่กรุงโรมอีก จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ เมืองมอนเตคาตินี่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL AMBASCIATORI MONTECATINI 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า         มอนเตคาตินี่ – ปิซ่า – เวนิซ เมสเตร้
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์ กาลิเลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี  ไปยัง เมืองเวนิซ – เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต 

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN VENICE EAST ???? หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก        เวนิซ เมสเตร้ – เกาะเวนิซ – มิลาน – ช้อปปิ้ง
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้   จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง   เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ   ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้น ในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรม ไบแซนไทน์ อิสระเลือก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้ว มูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้ว แต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก (พิเศษสุด! ท่านใดมีความประสงค์จะล่องเรือกอน  โดล่า (ใช้เวลา 30 นาที) กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่ คลองใหญ่ (Grand Canal) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่ง

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองมิลาน เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอิตาลี ศูนย์กลางแห่งแฟชั่นที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีอย่างจุใจ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆของอิตาลีได้ ณ ย่านช้อปปิ้งหลังดูโอโม่    ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN MILAN ???? หรือเทียบเท่า  

วันที่เจ็ด       มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – กรุงเทพฯ
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า  นำคณะชมตัวเมืองมิลาน ซึ่งผสมผสานไปด้วยอาคารแบบสมัยใหม่และสมัยเก่า ตั้งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน  นำชม ดูโอโม่ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ กอธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

11.00 น.    นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน

14.30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

วันที่แปด    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.30 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ