แกรนด์อิตาลี 8 วัน โรม นครรัฐวาติกัน นาโปลี ปอมเปอี ซอเรนโต้ เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ปิซ่า เวนิส มิลาน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่

82,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 76,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,900.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 72,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000.-บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,500.-บาท

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทย (Economy Class) เส้นทางกรุงเทพฯ-โรม // มิลาน-กรุงเทพฯ 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ และค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ และค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 5 คืน 4. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ และค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน