เหลาเหลียงเหนือ เหลาเหลียงใต้ เกาะตะเกียง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า พิเศษสุดเที่ยว Unseen ถ้ำเลเขากอบ

วันแรก กรุงเทพฯ – ตรัง
18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับ อากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกระบี่ บริการอาหารเย็น และเครื่องดื่มบนรถ มัคคุเทศก์กล่าว ต้อนรับ และแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว จากนั้นพักผ่อนค้างคืนบนรถ

วันที่สอง ตรัง – ท่องทะเลตรัง ดำน้ำดูปะการัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า 07.00 น. เดินทางถึง จังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเม็ง 09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากเม็ง นำท่านลงเรือนำเที่ยวลำใหญ่ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะทะเลตรัง ถึงเกาะ มุก นำท่านเข้าชม ถ้ำ มรกต (Unseen) โดยการลอยตัวลอดถ้ำอันมืดมนประมาณ 15 เมตร สู่หาดทรายขาวสะอาดกลางเกาะ ที่ ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน บริการอาหารเที่ยงบน เรือ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะโลกใต้ทะเล ชมปะการังอ่อนที่ เกาะเชือก เกาะม้า สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เกาะสุกร

เย็น เข้าที่พักเกาะสุกรรีสอร์ท บังกะโลปรับอากาศ บริการอาหารค่ำ

วันที่สาม ดำน้ำ เกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะตะเกียง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่รีสอร์ท นำคณะท่องทะเลอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารนำท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะ หลาวเหลียง เป็นเกาะ 2 เกาะ บางท่านเรียกว่า เกาะพี่ เกาะน้อง หรือ เกาะหลาวเหลียง เหนือ หลาวเหลียงใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นำคณะดำน้ำดูปะการังหน้าหน้าเกาะเป็นปะการังแข็งที่สมบูรณ์ จากนั้นเข้าสู่ชายหาดเกาะ หลาวเหลียง อาหารกลางวันที่ รีสอร์ท หลังอาหารออกเดินทางสู่ หัวเกาะเหลาเหลียง นำชม ปะการังเจ็ดสี ที่งดงาม ชมกัลปังหาที่ขึ้นอยู่ทั่วไปมากมาย ปลานีโม่ตัวใหญ่ๆ กับ ดอกไม้ทะเลที่งดงาม สมควรแก่ เวลาเดินทางสู่ เกาะเภตร แวะถ่ายรูป แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากเป็นเกาะสัมปทานรัง นก ได้เวลาเดินทางไปเกาะตะเกียง แหล่งปะการังที่สมบูรณ์อีกแห่ง โชคดี อาจเจอกุ้งมังกรตัว ใหญ่ ระหว่างชมปะการัง

กลับถึงเกาะสุกร เข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวและ บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารรีสอร์ท

วันที่สี่ เที่ยว Unseen ถ้ำเลเขากอบ กลับกรุงเทพฯ 07.00 น. บริการอาหารเช้า หลังอาหาร เดินทางกลับท่าเรือ ขึ้นรถเดินทางสู่ อ.ห้วยยอด นำท่านเดินทาง ชมความงดงามของหินงอกหินย้อย ที่ ถ้ำเล…เขากอบ (Unseen) โดยการล่องเรือเข้าไปชมในถ้ำ ใต้โพรงภูเขา ชมถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำเจ้าสาว ฯลฯ นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ครัวนางพญา หลังอาหารเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ นำท่านแวะเลือก ซื้อของฝาก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริการอาหารเย็นที่ร้านพลับพลา หลังอาหารเดินทางกลับ กรุง

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….