เวียดนาม โฮจิมินห์ กู๋จี 3วัน 2 คืน เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน

ค่าบริการท่านละ

ที่พักระดับ 4 ดาว
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 9,900 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 บาท

ที่พักระดับ 3 ดาว
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 8,900 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท

อัตรานี้รวม ที่พักระดับ 4 ดาว โรงแรม AMARA หรือเทียบเท่า ที่พักระดับ 3 ดาว โรงแรม RIVERSIDE หรือเทียบเท่า ยานพาหนะ / มัคคุเทศก์ ภาษาไทย / ค่าเข้าชม /

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ และ ภาษี สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น

ออฟชั่นทัวร์ ค่าซักรีด ทิป ฯลฯ