เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ ฮานอย -ฮาลอง-ดานัง-ฮอยอัน-เว้-โฮจิมินห์ 6 วัน 5 คืน โดยเวียดนามแอร์ไลน์

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮานอย-ฮาลอง 10.00 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ L สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 12.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 830 14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำ ท่านสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งสัมผัสบรรยากาศ 2 ข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบดั้งเดิม การเกษตรกรรม นาข้าวเขียวขจี การพัฒนา และการฟื้นตัวจากสงครามที่ กำลังค่อย ๆ ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่าง ๆ ช้า เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1 ) ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HALONG PEARL HOTEL ( 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะหาซื้อของฝากของที่ระลึก ชมวิถีชีวิตยามค่ำคืน ที่ Halong Night Market

วันที่สอง ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำเทียนคุง (ถ้ำนางฟ้า)-ฮานอย-ทะเลสาบคืน ดาบ-วัดหง็อกเซิน-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วย ความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไป ด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่าน จะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชมถ้ำเทียนคุง หรือถ้ำนางฟ้า ชมหิน งอก หินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม วิจิตรตระการตาประทับใจ ยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่ง ถูก ค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่ง บรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความ สวยงามตามธรรมชาติเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้งรูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้า ที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ฮาลอง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) (มื้อที่ 3) บ่าย ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองมากมาย เป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการ เหล่านี้ถึงกรุงฮานอย นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมืองย่าน ถนน 36 สายเก่า แหล่งขาย ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำ สงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อ ทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำ สงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึก สงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพาน แสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้า โบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรม ประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถ ในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่ BAO SON HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรม- ดานัง-พิพิธภัณฑ์จาม-ฮอยอัน

08.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) นำท่านของเดินทางชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษา ความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่ สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทาง อายุกว่าร้อยปี ให้ ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอด กาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราช ให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บ รักษาศพไว้เอย่างไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด จากนั้นนำ ท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนาม สร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่าน ไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึง เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่ กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนาน ได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมา เป็นเวลานาน ยังคง ไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม ได้มาปรากฏที่สระดอกบัว และได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น กลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็น สถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั่งแต่เด็กจนกระทั่ง เติบโต และขั้นตอนการปฏิวัติ และกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้าย ของชีวิตที่ ปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ ชาวเวียดนาม เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6 ) จากนั้นชมวัดวันเหมียวหรือวิหารวรรณกรรมซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ เวียดนามวัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหิน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ชม พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม แหล่งรวบรวมผลงานด้านศิลปกรรม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบัน มีทั้งศิลปะทางวัตถุ งานปั้น งานแกะสลัก และรูปภาพของนักเขียนชื่อดังของ เวียดนาม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 15.00 น. ออกเดินทางไปยัง ดานัง โดยเที่ยวบิน VN 317 16.15 น. เดินทางถึงสนามบินดานัง จากนั้นนำท่าน เดินทางเข้าตัวเมืองดานัง นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์จาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้า ซอง หาน เป็นสถานที่รวบรวม ประติมากรรมอาณาจักรจามชั้นเยี่ยม หลายยุคจากปราสาทต่างๆมาไว้ด้วยกัน ตัวอาคาร หลักของพิพิธภัณฑ์เริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2458 โดยความร่วมมือกัน ระหว่างอองรี ปาร์มองติเอร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะจาม และสถาปนิกฝรั่งเศส คือ เดอลาวาล และ โอ แกลร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เคยถูกใช้เป็นที่พักของทหารรัฐบาลไซ่ง่อน และรอดพ้นจาก เครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาในสงครามเวียดนามได้ จากนั้นชมภูเขาหินอ่อน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมในถ้ำ แล้วชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือเลือกซื้อเป็นของที่ ระลึก แล้วเดินทางสู่เมืองฮอยอัน อันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมฝั่งน้ำ อดีตเคยเป็นท่าเรือที่ สำคัญของเวียดน
าม ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนโบราณในศตวรรษที่ 19 ได้อนุรักษ์ที่ใช้ จัดงานแสดงศิลปะ ชมบ้านเศรษฐีเก่า ร้านค้าของที่ระลึก วัดจีนต่างๆ สะพานญี่ปุ่นสร้าง ชมอดีตเมืองท่าในการติดต่อค้าขายกับจีน ญี่ปุ่น และชาวโปรตุเกส ค่ำ รับประทานอาการค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7 )จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน (ใช้ เวลาเดินทาประมาณ 1 ชม.)นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pacific Hotel ( 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ฮอยฮัน-เมืองโบราณมรดกโลก ทางวัฒนธรรม ฮอยอัน-สะพาน ญี่ปุ่น – เว้- โฮจิมินห์ ซิตี้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8) ชมเมือง ฮอยอัน ซึ่งอดีตเป็นเมืองท่าของเวียดนามเชื่อว่าเคยมีการติดต่อค้าขายกับจีน มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นมาเลยทีเดียว จนกระทั่งในปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการ เปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำจนทำให้เมืองใหม่อย่างดานังกลับกลาย เป็นเมืองที่ได้รับ ความนิยมมากกว่า แต่ฮอยอันนับตั้งแต่นั้นมายังคงอนุรักษ์สภาพ บ้านเรือนเอาไว้ไม่ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จนในปี 1999 องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้นทะเบียนฮอยอันไว้ เป็นหนึ่งในมรดกโลก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฮอยอันในปัจจุบันได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยวเป็นอันมาก บ้านโบราณ ตึกเก่าที่เคยเป็นร้านค้าในสมัยนั้น วัดเซน (วัด ญี่ปุ่น) ศาลเจ้า(แบบจีน) สะพานญี่ปุ่นเป็นหลักฐานที่ เหลืออยู่น้อยนิดจากการตั้งถิ่น ฐานของชาวญี่ปุ่นในเมืองท่าการค้าแห่งนี้ เมืองฮอยอันเป็นที่ตั้งสถานีการค้าของญี่ปุ่น เมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ตอม่อสะพานที่ก่อด้วยหินผายืนหยัดรองรับสะพานที่ มีหลังคาคลุมมากว่า ๔๐๐ ปี แล้ว เบื้องหลังสะพานคือ พื้นที่ที่เคยเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่สร้างล่อมอยู่บนลำคลองเล็กๆที่ในอดีตคงมีน้ำใส สะอาดต่างไปจากปัจจุบัน ลำคลองสายนี้ไหลไปไม่ไกลก็บรรจบกับแม่น้ำฮอยอันซึ่ง เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเมือง ด้านที่หันหน้าไปยังแม่น้ำทูโบนเป็นโถงโล่งให้มองไกล สุดตาไปยังลำน้ำใหญ่ อีกด้านหนึ่งของสะพานเชื่อมต่อกับอาคารทางศาสนาหลังเล็กๆ ที่ขลึมขลัง เหล่าช่างผู้สร้างสะพาน แห่งนี้วันนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ ณ แห่งหนใด แต่มรดกทาง สถาปัตยกรรมอันล้ำค่าที่พวกเขาได้รังสรรค์ไว้กับแผ่นดิน ไกลบ้านได้ทำหน้าที่ของ ตนเองมาอย่างซื่อสัตย์ จนวันนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองมรดกโลกฮอยอันแล้ว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้ เวลาเดินทาง 3 ชม.) จากนั้น นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวง ของจักรพรรดิและสุสาน ของพระราชวงศ์ที่สร้างไว้กลางป้อมอย่างแข็งแรง เที่ยวชมพระราชวังโบราณแห่ง สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่ง UNESO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทาง ด้านสถาปัตยกรรม สิ่ง ปลูกสร้าง จากนั้น นำท่านล่องเรือ ชมทัศนียภาพ สองฝั่งแม่น้ำหอม ระหว่างทาง ชม พระเจดีย์ เทียนมู่ เจดีย์ทรงสูง ตั้งตระหง่านริมแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทน แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพของพระพุทธเจ้าช้อป ปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านเรา ดองบาเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ที่อยู่ ติดกับเมื่อน้ำเหือง หรือแม่น้ำหอม เป็นแหล่งชุมนุมคนไทยในเมืองเว้ที่ไม่ได้นัด หมาย กันมาก่อน ในตลาดดองบาจึงได้ยินแต่ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเว้ เพื่อ เดินทางสู่โฮจิมินห์ 20.50 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินไซ่ง่อน โดยสายการบินเวียดนาม เที่ยวบินที่ VN 255 22.10 น. เดินทางถึงสนามบินไซ่ง่อน เมืองโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก First Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า วันที่ห้า นครโฮจิมินห์-นอร์ทเทอร์ดัม-วัดเทียนฮวา-พิพิธภัณฑ์สงคราม-อุโมงค์กูจี- ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน

เช้า รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 11) นำท่านชม สถาปัตยกรรม รอบๆเมือง โฮจิมินห์ โดย เริ่มจาก โบถส์คาทอลิก นอร์ทเทอร์ดัม โบถส์ตั้งสูงเด่นเป็นสง่า ณ จัตุรัส ปารีส กลางนครโฮจิมินห์ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศส ยุง นีโอ โร มาเนสก์ พาท่าน เที่ยวเยาวราช แห่ง นครโฮจิมินห์ วัดเทียนฮวา และ โรงผลิตเครื่อง เขินจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามชมเรื่องราว ประวัติศาสตร์สงคราม และ อาวุธ ปืน ระเบิด และเครื่องบินรบ ฯลฯ จากนั้นชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถานที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำ ชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในทำเนียบที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 12) จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ไปยังนอกเมืองเพื่อชมอุโมงค์กูจี ซึ่งมีความยาวถึง 75 ไมล์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ตลอดจน ยุทธวิธี ของกองทัพทหารเวียดกง ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมีชาว เวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และยัง ใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนาม ใต้และกองทัพ อเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร มี ขนาดพอดีตัว ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้อง ประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง นอกจากนี้ อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย หลังขึ้นจากอุโมงค์นำท่านสู่อดีต ราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม“โฮจิมินห์ ซิตี้”เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณา นิคมฝรั่งเศสปรากฏให้เห็นอยู่มากมาย สถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือนจากนั้นช้อปปิ้ง ที่ตลาดเบนถัน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ร้อง เท้า ในราคาขายส่ง จากนั้นนำท่านล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน สัมผัสความงามของ 2 ฝาก ฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน เย็น จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์การแสดงดนตรีพื้นบ้าน (มื้อที่ 13) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST HOTEL ( 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

วันที่หก นครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)ได้เวลาสมควร นำท่าน เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 11.30 น. อำลาเวียดนาม กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม โดยเที่ยวบิน VN851

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ