เวียดนามเหนือ – ฮานอย 3 วัน ฮานอย-ดินแดนมรดกโลกอ่าวฮาลอง-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-สุสานโฮจิมินห์

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพ ฯ –ฮานอย- กรุงเทพฯ สายการบินแอร์ฟร้านซ์ (AF) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 3. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 4. ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (ไทย / จีน พื้นเมือง) และบริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน 6. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทีมงานพูดภาษาไทยประสบการณ์สูง บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)