เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน ทะเลสาบคืนดาบ หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัส บาดิ่ง เที่ยวมรดกโลก ฮาลอง เบย์ เดินทางเอง

ค่าบริการท่านละ

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน

ที่พักระดับ 4 ดาว

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 11,900 บาท / ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

ที่พักระดับ 3 ดาว
เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 9,900 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 บาท

อัตรานี้รวม ที่พักระดับ 4 ดาว โรงแรม fortuna และ Asean หรือเทียบเท่า ที่พักระดับ 3 ดาว โรงแรม asia และ blue sky หรือเทียบเท่า

อาหาร 9 มื้อ ,รถ นำเที่ยว , มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นภาษาไทย , ประกันภัยการเดินทาง, นำเที่ยวตามรายการ ,ค่าเข้าชม

อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ กรุงเทพฯ ฮานอย และ ภาษี สนามบิน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุ ในรายการ อาทิ ค่าซักรีด ออฟชั่นทัวร์ ค่าโทรทางไกล ค่าทิป