เวียงจันทน์ซิตี้ทัวร์ + วังวียงอิสระ 3 วัน 2 คืน สู่ลุ่มน้ำโขงโดยสายการบินลาว

วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว คือคำนิยามที่ถูกกล่าวถึงของเมืองเล็กๆกลางขุนเขาแห่งนี้ เพียง 160 ก.ม. จากเวียงจันทน์ (3 ช.ม.) ชมบรรยากาศยามเช้าของสายหมอกที่ ลอยล่องผ่านขุนเขาสายน้ำ และ บรรยากาศยามเย็นหลังพระอาทิตย์ตกที่แม่น้ำซอง วังเวียงมิได้ มีเพียงบรรยากาศอันสวยงามน่าหลงใหลเท่านั้นแต่ยังอุดมไปด้วยถ้ำต่างๆริมเขาและริมน้ำซอง รอบเมืองวังเวียง

พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำ บนสายน้ำซอง – ล่องห่วงยาง พายเรือคายัค นั่งเรือชมวิถีธรรมชาติ

วันแรก กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – วังเวียง (อาหารกลางวัน) 08.00 น. เช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบินลาว (ประตู 8/ เคาน์เตอร์ R12-14) 09.50 น. ออกเดินทาง สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV424 11.10 น. เดินทาง ถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมนำเที่ยว ซิตี้ทัวร์ นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรี เมือง,วัดสีสะเกด, หอพระแก้ว, พระธาตุหลวง, ประตูชัย,ตลาดเช้า จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองวังเวียง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว) พักผ่อนอิสระ ตามอัธยาศัย

วันที่สอง วังเวียง อิสระ (อาหารเช้า)

…….. น. อาหารเช้า ในบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ พักผ่อนอิสระ หรือ เลือกซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว

วันที่สาม วังเวียง – เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

…….. น. อาหารเช้า ในบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ นำท่านเดินทางกลับ สู่ สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ 16.30 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV415

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ