เรือแกรนด์เพิร์ล อยุธยา ไหว้พระ Grandpearl Ayutthaya

ทุกวัน 1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563
ผู้ใหญ่

ราคา 1,550 บาท/ท่าน

เด็ก ( 4 – 10 ปี) 

ราคา 1,150  บาท/ท่าน

จองแกรนด์เพิร์ลอยุธยา 027585154

** กรณีต้องการ รถ รับและส่ง โรงแรมในเขตเมืองกรุงเทพฯ เพิ่มท่านละ 150 บาท

อัตรานี้รวม + ค่าเข้าชมต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม

+ รถโค้ช + มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ + อาหารบุฟเฟ่ท์ + ค่าเรือ แกรนด์เพิร์ล

รายละเอียด แกรนด์เพิร์ล อยุธยา

โดยรถปรับอากาศ

สู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

08.30 น.    เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในพระบรม มหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย 

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญและหอวิฑูรทัศนา

10.30 น.    เดินทางถึง วัดมหาธาตุ   ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม

ออกเดินทางต่อสู่ วัดพระศรีสรรเพชญ์    เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา  และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ไหว้พระซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ 

13.00 น.      ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือ แกรนด์เพิร์ล ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ

15.00 น.    บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้ ในช่วงเวลานี้เรือจะล่องผ่านสถานที่สำคัญริมลำน้ำเจ้าพระยาอาทิ

โบสถ์แม่พระลูกประคำ , วัดกัลยาณมิตร , โบสถ์ซานตาครูส , วัดอรุณราชวราราม , พระบรมมหาราชวัง , สวนสันติชัยปราการ , สะพานพระราม8 , สวนหลวงสะพานพระราม8

16.00 น.    เรือ แกรนด์ เพิร์ล เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

แผนที่ท่าเรือ แกรนด์เพิร์ล อยุธยา

พิกัด GPS : 13.730263 , 100.513709