เรือสำราญ MSC DIVINA ล่องเรือ เมดิเตอร์เรเนียน ล่องเรือสำราญ เรือสำราญ ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการล่องเรือสำราญ

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง
 19 – 28 ต.ค. 55

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่1 และ 2)

เด็กต่ำกว่า 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องคู่
(คนที่3 และ 4)

พักเดี่ยว

ห้องไม่มีหน้าต่าง

93,990

69,990

83,990

113,990

ห้องมีระเบียง

103,990

69,990

83,990

อัตราค่านี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบิน การ์ตา แอร์เวย์ -ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม -รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ -อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเเชงเก้น ยกเว้นคนต่างด้าว -หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะ -ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน -ทิปพนักงานบนเรือ วันละ 7 ยูโร ต่อท่าน -ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับ สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) -ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
อัตรานี้ไม่รวม -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

-ทัวร์เสริมบนฝั่ง, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และทิปไกด์