เรือล่องแม่น้ำโขง เชียงราย สิบสองปันนา และ นำเที่ยว เชียงตุง เชียงรุ่ง Mekong Jinghong cruise


รายการ :
เชื่อมสัมพันธไมตรีสิบสองปันนา – เชียงราย อารยธรรมแน่นแฟ้น ดินแดนสิบสองปันนา
ตระการตานกยูงทอง 5 วัน 4 คืน
รายละเอียด :
เดินทาง ทุกวันจันทร์ และวันพุธ

วันแรก กรุงเทพฯ – แม่สาย

05.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่แม่สาย จ.เชียงราย เที่ยง รับประทานอาหารที่ จังหวัดพิษณุโลก

เย็น เข้าเช็คอิน ณ โรงแรม แม่โขง เดลต้า บูติค โฮเทล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ชมบรรยากาศยามเย็นของพรมแดนไทยพม่า บนพระธาตุดอยเวา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เชียงแสน – เชียงรุ้ง

เช้า ออกเดินทางไปท่าเรือเชียงแสน พร้อมสัมภาระ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรือออกจากท่าล่องไปตามลำน้ำโขง รับประทานอาหารเช้าในเรือ ระหว่างทาง ชมธรรมชาติสองฝั่งริมน้ำโขงในขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้น เรือจะล่องผ่านระหว่างไทยและ สปป.ลาว ผ่านสามเหลี่ยมทองคำ สู่ลำน้ำสากลระหว่าง สปป.ลาวและเมียนม่าร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมบรรยากาศความงดงามและ สมบูรณ์ของป่าไม้ และวิถีชีวิตของชาวสองฝั่งโขง ในยามรุ่งอรุณ ชมโขดหินเจ็ดสี ป่าหินใต้น้ำ และหาดทรายกลางลำน้ำโขงที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสนุกสนานกับคาราโอเกะและเพลิดเพลินกับการ ชมภาพยนตร์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ที่แสนจะงดงาม เย็น เรือเข้าเทียบท่าเรือเชียงรุ้ คณะส่วนราชการสิบสองปันนาให้การต้อนรับ เข้าเช็คอินโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

และรับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวไทลื้อและสิบสองปันนา

วันที่สาม กาหลั่นป้า – สะพานแขวน – ลานลิง – เทียนเฉิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านเที่ยวชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า หรือ “เมืองฮำ” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ของ พี่น้องไทยสิบสองปันนา หรือชาวไทยลื้อ เข้าชมตลาดเช้าของชนเผ่าน้อยใหญ่ที่นำสินค้ามาวางเรียงราย ขายกันอย่างใหม่ๆ สดๆ จากสวน และแวะนมัสการเจดีย์ทอง ที่วัดมหาราชสุทธวาส ที่เก่าแก่นับพันปี ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นสถานที่จำลองของชนกลุ่มน้อยใหญ่ที่มีประเพณีและการแต่งกายความเป็นอยู่ที่แตกต่าง กันและ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หลังจากนั้นช้อปปิ้งชื้อสินค้าตามอัธยาศัย เที่ยวชมโรงงานเจียระไนหยกด้วยฝีมือการเจียระไนของคนพิการอันลือชื่อของคนจีน พร้อมทั้งฟัง ประวัติความเป็นมาของมังกรลูกที่ 9 ท่านจะได้เลือกซื้อหยกแท้ เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่สิบสองปันนา บ่าย นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขง สู่อีกฝั่งหนึ่งของสิบสองปันนา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงรุ้ง เจดีย์เก่าจอมทอง พระธาตุจอมหมอก และชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เดินทางข้ามสะพานเชือกชมลานลิง สวนลิงที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีลิงสายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะลิงเผือกที่ชื่อ จินเจิน ซึ่งคงเหลืออยู่ตัวเดียวในเอเชีย หลังจากเหนื่อยมาทั้งวัน มาผ่อนคลายด้วยการพักแช่เท้าและนวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรจีน โดยวิธีนวดแบบจีนยูนนาน เย็น รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าไทลื้อ และร่วมสนุกกับนักแสดงบนเวที,

ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเทียนเฉินซึ่งเป็นห้างที่นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาผู้ผลิต พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เผ่าไอนี่ – วัดป่าเจ – สวนม่านทิง – อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ (อาข่า) หรือสวนป่าดงดิบป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันนานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นมหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูงทอง / นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง ชมชาวเผ่าต่างๆชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี่ และสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอาข่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นลื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารที่ ภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง หรือระดับเดียวกัน บ่าย ชมสวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือราชอุทยานหลวงพระราม กับอุโบสถแปดเหลี่ยม พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล ชมต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ.2528 และชมต้นลาน ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จสิบสองปันนา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2536 ในพื้นที่กว่า 3,000 ตร.กม. ณ วัดป่าเจย์

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ช้อปปิ้งซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงรุ้ง – เชียงแสน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พาคณะส่งที่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับ 08.00 น. เรือออกจากท่าเรือเชียงรุ้ง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ เย็น คณะเดินทางถึงท่าเรือเชียงแสน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อัตราค่าบริการ
ท่านละ 15,500 บาท

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **

อัตรานี้รวม

– รถบัส 45 ที่นั่ง ไปกลับ กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ – ที่พัก เชียงราย 1 คืน – ค่าตั๋วเรือโดยสาร ไป – กลับ (เชียงแสน – เชียงรุ้ง – เชียงแสน) – ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – เชียงรุ้ง – ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ – ค่ารถปรับอากาศ , ค่าโรงแรมที่พัก เชียงรุ้งระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า – ค่าอาหาร – น้ำดื่ม ทุกมื้อ – ค่าวีซ่าจีน – ค่ามัคคุเทศก์ไทย – จีน

– ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ บริษัท AIA(1,000,000บาท)

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น – ค่าทิปคนขับรถ/ไกด หมายเหตุ – หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่าย 1- 1.5 นิ้ว 2 ใบ