เยือนแดนอิสานใต้ บ้านพี่เมืองน้อง อุบลราชธานี – สปป.ลาว – ปราสาทหินวัดภู – น้ำตกหลี่ผี

ราคา : อัตราค่าบริการ( สำหรับคณะเดินทาง 6 -8 ท่าน)
ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,200 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
– ค่ารถตู้หลังคาสูงปรับอากาศตลอดเส้นทางการเดินทาง – ค่าที่พัก ที่โรงแรมจำปาสักพาเลซ จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า – ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 7 มื้อ

– ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถตลอดการเดินทาง

– ค่าเรือ ไป – กลับ น้ำตกหลีผี – ค่าทัวร์ลาว ,ค่าเอกสารผ่านแดน – ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ – ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ ไทย – ลาว คอยดูแลตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **