เยือนประเทศภูฏาน 5 วัน 4 คืน พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดีโปดรัง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ 66,900.-บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 12,900.-บาท

อัตรานี้รวม o ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลพูตาน (ระดับ Class A 5 ดาว) o ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ o ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม o ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม o ค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ US$ 20 (Single Entry) o ค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ (700 บาท) และ พาโร ( 500 นูทรัม) o ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลพูตาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว US$ 65 ต่อวัน o ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม o ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม

o ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

o ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

o ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทิปไกด์และคนขับรถ, เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ

o ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศ – หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน , รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(นำไปยื่นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พูตาน)