เยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน มิวนิค โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเค่น ลูเซิร์น โลซานน์

(1) วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว Q 18 เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

(2) วันที่สอง กรุงเทพฯ – กรุงมิวนิค (เยอรมัน) 00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ MS 959 / MS 787 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศ อียิปต์ ประมาณ 4 ชั่วโมง (บริการอาหารเช้า ณ สนามบิน) 14.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ ตัวเมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ถือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW แวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิค จากนั้นนำชม จัตุรัสมาเรียน เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง ซึ่งมีสถานที่ตั้งของสถาปัตยกรรมที่คลาสสิครอบๆ อาทิ อาคารเทศบาล โบสถ์ประจำเมือง ฯลฯ โดยเฉพาะจะมีนาฬิกาโบราณที่ตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมงพร้อมกับมีตุ๊กตาออกมาเต้นรำเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่มายืนเฝ้ารอชม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ HOTEL NH NEUE MESSE MUNICH 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(3) วันที่สาม กรุงมิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – น้ำตกไรน์ – กรุงซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถมินิบัสขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางไหล่เขาสู่ สะพานควีนแมรี่ ซึ่งเป็นจุดชมวิวปราสาทที่ดีที่สุด ชมความสวยงามของป่าไม้ และบ้านพักสไตล์ชาเล่ย์ที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสี ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่น มีทะเลสาบและธารน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำคณะเข้าชมภายในตัวปราสาทที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์ พระสหายคู่พระทัย ชม ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต รับฟังเรื่องราวอันน่าสลดใจของผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้ ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จำลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเดินทางเข้าสู่ ชาฟฟ์เฮาเซ่น เมืองซึ่งตั้งอยู่พรมแดนระหว่างสวิส-เยอรมนี ชื่นชม น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ได้ชื่อว่าสวยงาม และใหญ่ที่สุดของยุโรป ชุ่มฉ่ำกับละอองน้ำใสสะอาดยามที่น้ำไหลตกลงมาจากด้านบนกระแทกสู่เบื้องล่าง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงซูริคศูนย์กลางทางด้านการค้าและการพาณิชยกรรมของสวิสตะวันออก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ HOTEL SWISSOTEL ZURICH 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(4) วันที่สี่ กรุงซูริค – เบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ลูเซิร์น เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ แวะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ใน มุมกว้าง นำคณะชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นชมกรุงเบิร์นมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์นสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ผ่านชม ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา เดินสู่ ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ และเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารมุนสเตอร์ สถาปัตยกรรมในศิลปะแบบโกธิค เดินเท้าต่อไปยัง มาร์คกาสเซ่ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำคณะเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเค่น เมืองที่เป็น ชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และมีความสำคัญประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee เที่ยวชมเมือง และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และ ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL ASTORIA LUCERNE 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

(5) วันที่ห้า ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – โลซานน์ – เจนีวา เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม คณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก ชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี สนุกสนานกับการเล่นหิมะและอิสระชมทิวทัศน์เหนือยอดเขาสูงเสียดฟ้าตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขา บ่าย เดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นเดินสู่โลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง และถ่ายรูปกับที่ทำการของสำนักงานโอลิมปิคโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่ นครเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL CORNAVIN GENEVA 4 ดาวหรือระดับเดียวกัน

(6) วันที่หก เจนีวา – กรุงเทพ ฯ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เที่ยวชม เมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชม ทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้น ท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต นาฬิกาที่มีต่อเจนีวา 11.30 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเมืองเจนีวา

14.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 772 / MS 960 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร

(7) วันที่เจ็ด กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) 11.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี…..

หมายเหตุ – กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ