เยอรมนี-ออสเตรีย-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน โรเธนเบิร์ก-มิวนิค-จตุรัสมาเรียนพาส-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานชไตน์

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900 บาท
เด็กต่ำกว่า 12 กับ 1 ผู้ใหญ่ 68,900 บาท
เด็กต่ำกว่า 12 กับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม 63,900 บาท
เด็กต่ำกว่า 12 กับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม 62,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 9,000 บาท
กรณีผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 1,000 บาท

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 5 คืน 5. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 6. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 3. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทาง ณ โรงแรมที่พัก 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วัน