เมืองมรดกโลก หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินลาว สายการบินแห่งชาติ

อัตรานี้รวม

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หลวงพระบาง-กรุงเทพ โดยสายการ บินลาว ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง + ภาษีสนามบินกรุงเทพ และ สปป.ลาว โรงแรมที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า,อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน , พาหนะนำเที่ยว รถ – เรือ ทัวร์ตามโปรแกรม, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

,ประกันการเดินทางท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม :ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว (กรณีชาวต่างประเทศ) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม