เปิดตำนาน มนต์ขลัง “พระนางเลือดขาว” ชมพิพิธภัณฑ์ที่ระลึกจากนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์”

วันแรก: ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว – พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ (– ,L, D) 05.30 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบ (หน้าโตโยต้าเมืองตรัง) 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล (พักผ่อนตามอัธยาศัย) 08.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) 09.30 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่างนั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ 10.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์ ผ้าไหม ฯลฯ 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเข้าชม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ 18.30 น. บริการอาหารค่ำ (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า ** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่หนึ่ง**

วันที่สอง: ตลาดกัวฮ์ –ดาตารันลัง (พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง (B,–,–)

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ 09.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น 12.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ (ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเทียบเรือ)

13.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ. ตรังโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ