เนปาล เมืองมรดกโลก 3 คืน 4 วัน

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ – เมืองบัคตาปูร์ – ยอดเขานครกอต

08.30 น. ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 4 เคานเตอร์ D6-12 ของสายการบินไทย TG 10.30 น. ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน) 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น)ถึงสนามบินนานาชาติตรีภูวันประเทศเนปาล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 14.00 น. นำชม เมืองบัคตาปูร์ (Bhaktapur) เมืองโบราณที่มีความสำคัญไม่แพ้นครกาฐมาณฑุ เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้า จึงสร้างให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุด ของสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18 ชมศิลปะสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่เลื่องชื่อที่สุดในโลก ชมพระราชวังโบราณ, ประตูทองคำ และหน้าต่าง 55 บาน เมืองนี้ได้เคยถูกจำลองเป็นฉาก ในภาพยนตร์เรื่อง “Little Buddha” และเมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็น เมืองมรดกโลก (World Heritage City) ในปี ค.ศ. 1979 16.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ยอดเขานครกอต ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ (สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร) ณ สถานที่นี้ท่านจะได้สัมผัสและดื่มด่ำกับธรรมชาติ เหนือเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นทิวยาวนับร้อยกิโลเมตร ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น อันสดชื่นของธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หิมาลายาน (Himalayan Hotel) หรือระดับเทียบเท่า 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาท้องถิ่นประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่สอง ยอดเขานครกอต – เมืองปาตัน – นครกาฐมาณฑุ

06.00 น. ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัย จากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ถ้าทัศนะวิสัยปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์ (MT.EVEREST)” ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในโลก (สูงถึง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็นมงกุฎของโลก หมายเหตุ : ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรมบนยอดเขานครกอต 08.30 น. จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “เมืองลลิตปูร์ หรือ เมืองปาตัน” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่งโมง 30 นาที) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของนครกาฐมัณฑุ เหนือแม่น้ำบัคมาตี สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนทำ เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน (PATAN DURBAR SQUARE) วัดทองคำ (GOLDEN TEMPLE), วัดเงิน(SILVER TEMPLE)และ“มหาพุทธเจติยสถาน (MAHABHUADA TEMPLE)” จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปปั้นประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่ง หมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกพระพุทธรูปและพระโพธิ์สัตว์ที่แกะสลักด้วยมือ โดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีนในเมืองปาตัน 14.00 น. เดินทางกลับนครกาฐมาณฑุ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมแกรนด์ เนปาล (Hotel Grand Nepal) หรือระดับเทียบเท่า 15.00 น. ชมวัดฮินดู “วัดปศุปตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ (Pashupatinath Temple)” ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู 16.00 น. นำท่านสักการะ มหาเจดีย์พุทธนาถ (Boddhnath) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชมวัดทิเบตที่งดงามซึ่งอยู่รอบ ๆ มหาเจดีย์พุทธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกที่มีจำหน่ายโดยรอบ พระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากชาวทิเบต 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

21.00 น. กลับโรงแรมที่พัก

วันที่สาม นครกาฐมาณฑุ ทั้งวัน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 09.00 น. นำท่านกราบสักการะ พระมหาเจดีย์สวยัมภูวนาถ (Swayambhunath) หรือ วัดลิง ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก อายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปีค.ศ. 420 ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืองกาฐมาณฑุ ณ จุดนี้ถ้าทัศนะวิสัยหมอกไม่ลงจัด ท่านสามารถชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยและทิวทัศน์ของเมืองต่าง ๆ ในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุ ได้อย่างชัดเจน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่กัน 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 13.00 น. จากนั้นนำท่านสักการะ บุดะนิกันทะ (Budhanikantha) พระนารายณ์บรรทมศิลป์ สีดำขนาดใหญ่ประทับบนพระแท่นงูกลางเกษียรสมุทรราว 1,500 ปีก่อน ประติมากรลิจฉวีได้ลากหินยาว 5 เมตร (16 ฟุต) จากนอกหุบเขามาแปรเป็น “องค์พระผู้สร้างชีวิต” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในบ่อน้ำเล็ก ๆ ที่เชิงเขาชิวะปุรี 14.30 น. นำชมบริเวณ พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุและบริเวณชุมชนหนุมานโธก้า ซึ่งเป็นย่านใจกลางของนครกาฐมาณฑุเที่ยวชมศิลปะสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพิสดารในบริเวณพระราชวัง 15.30 น. ชมเทวสถานของกุมารี หรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน (Kumari : TheLiving Goddess)” ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านคู่เมืองโดยได้คัดเลือกมาจากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย จากนั้นเชิญท่าน ช้อปปิ้งสิ้นค้าอิมปอร์ต (ของแท้) จากยุโรปมากมายเช่น ผ้าตัดสูทจากอิตาลี, อังกฤษและญี่ปุ่น กระเป๋าเดินทาง Semsonite, Delsey แว่นตา Dumhill, Dior, Rodeastock ปากกาดูปอง, มอง บลังต์, น้ำหอมที่มีชื่อเสียงนานาชนิด และเครื่องสำอางจาก ยุโรปที่ตลาด Super Market และย่านถนน New Road ในราคาที่ถูกกว่าฮ่องกงหรือสิงคโปร์ 17.00 น. อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ย่านถนนทาเมล เช่น กระเป๋า , ผ้าปาสมีน่า (Pass mina) , หนังสือ , ภาพถ่าย โป๊สการ์ด เทือกเขาหิมาลัย 19.00 น. รับประทานอาหาค่ำที่ภัตตาคารอาหารไทย

20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ นครกาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม 09.00 น. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 11.00 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางไปยังสนามบินตรีภูวันอินเตอร์เนชั่นแนล 13.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)

18.15 น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ