เนปาล (หิมาลัย) 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Royal Nepal Airlines (RA) กาฐมันฑุ – ปาทัน –นากาโก๊ด – ปักตาปูร์ – โปครา พระราชวังหนุมานโดก้า – ปาทัน – ปักตาปูร์ – เจดีย์สวยมภูนารท น้ำตกเดวี

วันแรก กรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุ ( —- / —- / ค่ำ ) 16.00 น. คณะท่านพร้อมกันที่อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 / ทางเข้าที่ 9 / แถวที่ W (6-8) Royal Nepal Airlines / Check-in เจ้าหน้าที่ RA คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 18.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบินรอยัลเนปาล เที่ยวบินที่ RA 402 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน) 20.25 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ในหุบเขากาฐมาณฑุ เป็นหุบเขาที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก และค่อนข้างเรียบ ตั้งอยู่ที่ความสูงระหว่าง 1,200-1,500 เมตร ในพื้นที่เนินเขาระดับกลางของเทือกเขา มหาบารัต หรือมหาภารตะ มีแม่น้ำบาคมาตีเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน กาฐมาณฑุเป็นราชธานีและจัด เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล ในปัจจุบันนี้กาฐมาณฑุได้ขยายตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอาณาบริเวณราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารงานปกครอง ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hyatt Hotel หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย หรือ เสี่ยงโชคใน $$$ Casino $$$ หมายเหตุ: เวลาของประเทศเนปาลช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที

วันที่สอง นครกาฐมาณฑุ – ปาท้น – นากาโก๊ด ( เช้า / กลางวัน / ค่ำ )

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองกาฐมัณฑุ ชมพระราชวังหนุมานโดก้า Kathmandu Durbar Square ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่ของกษัตริย์แห่งประเทศเนปาล, หนุมานโดก้า, กาฐมณฑป, บ้านเทพธิดา กุมารีหรือเรียกอีกอย่างว่า “เทวดาเดินดิน” (KUMARI: THE LIVING GODDESS) ซึ่งชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาที่มีชีวิตอยู่คู่บ้านเมืองโดยได้คัดเลือกมา จากบุตรสาวแห่งพุทธตระกูล “ศากยะวงศ์” ที่สืบทอดมานานกว่า 2,000 ปี โดยไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์สวยม- ภูนารท Swayambhunath (วัดลิง) ที่องค์เจดีย์จะมีรูปคิ้ว และดวงตาอยู่โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองต่างๆ ในหุบเขาได้ เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย นำท่านชม “เมืองลลิตปูร์” Lalitpur หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สำคัญ 1 ใน 4 เมือง แห่งหุบเขากาฐมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน Patan Durbar Square, วัดทองคำ Golden temple และ มหาพุทธเจดีย์สถาน Mahabuddha temple จำลองมาจากเมืองคยาซึ่งมีพระพุทธรูปประทับรอบพระเจดีย์กว่าหนึ่งหมื่นองค์และมีอายุร่วมพันปี จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมาก พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด Nagarkot ชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณที่พัก ที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เข้าพักที่โรงแรม The Fort หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมบนยอดเขานากาโก๊ด

วันที่สาม นากาโก๊ด – ปัตตาปูร์ – โปครา ( เช้า / กลางวัน / ค่ำ )

เช้า (05.30) ตื่นแต่เช้าตรู่ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องพักของท่าน หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ (อากาศค่อนข้างเย็น กรุณาเตรียมชุดกันหนาวให้พร้อม) ถ้าทัศนวิสัย ปลอดโปร่งท่านจะได้เห็นยอดเขา “เอเวอเรสท์” Mt. Everest ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (สูง 8,848 เมตร) เปรียบได้ว่าเป็น “มงกุฎของโลก” ณ ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น อันสดชื่นของธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเทือกเขาหิมาลัย รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก “เมืองปัคตาปูร์” Bhaktapur ซึ่งมีความสำคัญ และสวยงามชมอาคาร บ้านเรือนที่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี เมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งที่ 2 ชมพระราชวัง 55 พระแกล ประตูทองคำที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม สำหรับท่านที่สนใจผ้าพาสมีน่าผ้าคลุมไหล่มหัศจรรย์ที่ทอ จากขนของแพะภูเขา ราคาพิเศษเนื่องจากเป็นร้านขายส่ง สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบ นอกจากผ้าทอเป็นผืน ยังมีเสื้อพาสมีน่าทั้งของบุรุษ และสตรี อีกด้วย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) จากนั้นนำท่านสู่สนามบินตรีภูวันนครกาฐมาณฑุ เพื่อเดินทางสู่เมืองโปครา โดยสายการบินภายใน ประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที บ่าย เดินทางถึง เมืองโปครา Pokhara สถานที่ที่นิยมที่สุดของการเริ่มต้นเดินทางผจญภัยและล่องแพ, ท่านจะได้พบยอดเขามัจฉาปูชเร หรือเขาหางปลาที่สูงตระหง่าน (6,977 เมตร) Fish Tail Peak นำชมน้ำตกเดวี Devi’s Fall น้ำตกที่ลึกที่สุด, ถ้ำพระศิวะ Mahendra cave เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดิน ภายในจะประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำ จากนั้นเที่ยวชมทะเลสาปฟีว่า Phewa Lake ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ ให้ท่านได้สนุกสนาน กับการพายเรือเล่นรอบๆ ทะเลสาบ และชมวัดบาราฮี Barahi Temple หรือพระนางปราวตี ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป และเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต Tibet Camp ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Shangri-La Hotel หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนอัธยาศัย หมายเหตุ: ท่านสามารถที่จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันออกถึงตะวันตกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นเป็นสำคัญ


วันที่สี่ โปครา – นครกาฐมาณฑุ ( เช้า / กลางวัน / ค่ำ )

เช้า (05.00) ตื่นแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต Sarangkot ชมความงามของพระอาทิตย์ยางรุ่งอรุณ เหนือเทือกเขาอันนาปูน่า ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นขุนเขาที่สูงเสียดฟ้าและทะเลสาบพีว่าอยู่ เบื้องล่าง กลับมารับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม แล้วนำท่านสู่สนามบิน เมืองโปครา เพื่อเดินทางสู่ นครกาฐมาณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศเนปาล (OY) ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที เที่ยง ถึง นครกาฐมาณฑุ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Local restaurant) บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดฮินดู “วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคำ” Pashupatinath ที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวชมพูทวีปริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี Bagmati ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุด ของชาวเนปาลที่นับถือศาสนาฮินดู วัดแห่งนี้มีหลังคาทำด้วยทองคำซ้อนกัน 2 ชั้น และมีประตูทำด้วยเงิน ที่นี้ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล Thamel ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย ณ ถนนแห่งนี้ในสมัยช่วงปี ค.ศ.1970 ชาวอเมริกันและยุโรป ที่เรียกตัวเองว่า “บุปผาชน หรือ ฮิปปี้” ได้มารวมตัวกันถนนแห่งนี้เพื่อวางแผนต่อต้านและประท้วงสงครามเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันยังคงเป็นถนนที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก สำหรับนักเดินทางทั่วโลก นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงในประเทศเนปาล อาทิเช่น “มีดกูรข่า” ของนักรบกูรข่า, ปลอกหมอนที่มีลวดลายแปลกตา ฯลฯ ซึ่งมีราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อมชมโชว์จากสาวเนปาลี นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Hyatt Hotel หรือระดับเดียวกัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย หรือ เสี่ยงโชคใน $$$ Casino $$$


วันที่ห้า นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ ( เช้า / —- / —- )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.00 น. จากนั้นนำท่านไปสักการะ “มหาเจดีย์เพาธนาถ” เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล แวะเยี่ยมชม วัดธิเบต ที่งดงามซึ่งอยู่รอบๆ มหาเจดีย์เพาธนาถ เลือกซื้อของที่ระลึกจำหน่ายโดยรอบพระเจดีย์ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากธิเบต 10.00 น. เดินทางสู่ สนามบินตรีภูวัน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Royal Nepal Airlines เที่ยวบินที่ RA 401 ออกเดินทางเวลา 13.05 น.

17.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

$