เนปาล – ยอดเขาดูลิเคล 4 วัน โดยสายการบิน ROYAL NEPAL AIRLINES (RA)

นำท่านสู่ กลางทวีปเอเซียเข้าสู่อ้อมกอดแห่งหิมาลัย เนปาล ดินแดนแห่งเทพเจ้า ดินแดนที่หลากหลายด้วยสีสันชีวิต ผู้คน, ศิลปวัฒนธรรม หุบเขากาฐมาณฑุ ที่ตั้งของมรดกโลก เสน่ห์มนต์ขลังของสถาปัตยกรรมเมืองเก่า ปาทาน, บัคตาปูร์ พิเศษ!

สัมผัสมุมมองหิมาลัยอย่างเต็มตา พักบนอดเขาดูลิเคล

วันแรก กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ 11.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเช็คอิน ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ 6-8 สายการบิน ROYAL NEPAL โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ ต่างๆแก่ท่าน 13.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ โดยสายการบิน ROYAL NEPAL AIRLINES (RA) เที่ยวบินที่ RA 402 15.50 น. ถึง…..ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี ค.ศ.420 องค์สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี และสร้างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอร่ามตั้งอยู่บนฐานโอคว่ำขนาดใหญ่ที่ฉาบปูน สีขาวโพลน ส่วนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่มานาน จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก HIMALAYAN HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่สอง พระราชวังกาฐมัณฑุ – เมืองปาทัน – ดูลิเคล

เช้า บริการอาหารเช้า หลังอาหาร เดินทางสู่ พระราชวังกาฐมาณฑุ“พระราชวังกาฐมัณฑุ” ซึ่งมี”พระราชวังหนุมานดอร์กา” (HANUMANDHOKA OR KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง9 ชั้น เรียกว่า หอพสันตปุร์เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงค์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบ พระราชพิธีราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชม หนุมาน ดอร์การูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตู เข้าพระราชวัง ชม “กาฐมณฑป” อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และนำท่านเข้าเฝ้าเทพธิดากุมารี ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ 2522) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บ่าย นำท่านชม พระราชวังเมืองปาทัน นครแห่งหุบเขามรดกโลก เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ เป็นจัตุรัสเดอร์บา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นแหล่งดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เพราะมีพระราชวังโบราณในสมัยศตวรรษที่ 16-18 จากนั้นเดินทางสู่ ดูลิเคล รถจะไต่ระดับความสูงของเทือกเขาที่คดโค้งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสความงมงามยามอาทิตย์อัศดงระหว่างทาง

ค่ำ ถึงดูลิเคล บริการอาหารค่ำ เข้าพัก ณ หรือเทียบเท่า พัก HIMALAYAN HORIZON RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ดูลิเคล – ปัคตาปูร์ – กาฐมัณฑุ – เจดีย์พุทธนาท -วัดปศุปฏินาถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล ปลุกตื่น ให้ท่านได้สูดอากาศยามเช้าตรู่และเก็บภาพความสวยงามของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องตัดกับหิมะขาวนวล ที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวละเลียด บ่งบอกถึงเส้นขอบฟ้าและพื้นดินของยอดเขาเอเวอร์เรสท์ เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากจนไม่อาจจะกระพริบตาได้.. จากทิศตะวันออกของหุบเขานี้จะ สามารถมองเห็นภูเขา หิมาลัยโดยรอบซึ่งประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด จากจำนวนยอดเขา 10 ยอดที่สูงที่ในโลกได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสท์ ( EVEREST) โลดเส ( LHOTSE) โชยู ( CHO YU) มาลาคู ( MAKALA) และ มานาสรู (MAMASLU) ( หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศวันนั้นเป็นสำคัญ ) 07.30 น. บริการอาหารเช้า หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปัคตาปูร์” จตุรัสที่สำคัญของเมืองที่ประกอบ ด้วยวัดมากมายและยังมีสถาปัตยกรรมเด่น ๆ อาทิ พระราชวัง 55 พระแกล ประตูสิงโตใหญ่ รูปปั้น ของกษัตริย์ภูปะทินดรา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ เที่ยง ถึง เมืองกาฐมัณฑุ บริการอาหารกลางวัน บ่าย หลังอาหาร นำท่านชม “เจดีย์พุทธนาท” เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็น ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐาน จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ” เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ที่มีชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยังมีหลังคาสีทองสองชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของ “มหาศิวะราตรี” จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ย่านทัมเมล อาทิ ผ้าคลุมไหล่ พรม และสินค้าของที่ระลึกราคาถูกมากมาย พัก HIMALAYA HOTEL ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สี่ กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ

06.00 น. บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ 08.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ROYAL NEPAL AIRLINES เที่ยวบินที่ RA 401

12.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ