เทือกเขาอัลไต – คาราโคลัม 10 วัน โดยสายการบิน ไชน่า อิสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)

รายละเอียด

วันแรก กรุงเทพมหานคร

23.00 น. พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว U ประตูทางเข้าที่ 10 สายการบิน ไชน่า อิสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไอดีล ทราเวล คอยให้การตอนรับดูแล อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ การเดินทาง

วันที่สอง กรุงเทพฯ – นครเซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยกขาว – อูรูมูฉี – ตลาดปาจา

01.55 น. เหินฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU 548 07.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และพาท่านพบกันไกด์ท้องถิ่น เช้า บริการอาหารเช้า นำทุกท่านนมัสการขอพรจากพระหยกขาว ณ วัดพระหยกขาว (ยู่โฝ่สือ) ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์ เพื่อเป็นสิริมงคล และบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่าน มีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้าน วัฒนธรรมในมหานคร เที่ยง บริการอาหารเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศหงเฉียว 13.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองอูรูมูฉี โดยเที่ยวบินที่ MU5633 18.00 น. เดินทางถึงเมืองอูรูมูฉี จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรม ที่แตกต่างจากชาวจีนทั่วไป เพราะพลเมืองของชาวซินเจียงกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลามอีกทั้งภาษาสำคัญ คือ เว่ยอู๋เอ่อ รองลงมาเป็นภาษาจีนกลาง ดังนั้นตามสถานที่ต่างๆจะขึ้นป้าย 2 ภาษาควบคู่กันเสมอ สู่ตลาดปาจา ตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอูรูมูฉี ปล่อยเวลาให้ท่านได้เลือกชม เลือกชิม เลือกลิ้มลองได้ตามอัธยาศัย อย่างเต็มที่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก YI LI TE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ป่าทรายห้าสี – ทะเลทราย GUER BANJONG – เมืองไป่ตัน

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านมุ่งหน้าเดินทางสู่ทิศเหนือของมณฑลซินเกียง เข้าหาตะเค็บชายแดนของประเทศ อันยิ่งใหญ่ ผ่านวิถีชีวิตของชนท้องถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม บ้านเรือนที่แปลกตา จากคนจีนโดยทั่วไป เส้นทางตัดผ่าเข้าสู่ กลางทะเลทราย GUER BANJONG ความทรหดของธรรมชาติ แปลกตาแปลกใจ ต่อผู้เข้าสัมผัส ให้ทุกท่านพักผ่อนชมทัศนีย์ภาพสองข้างทาง เพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายเมืองไป่ตัน เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านสู่ ป่าทรายห้าสี ชมความงดงามของธรรมชาติ ความมหัศจรรย์ของดินแดนอันยิ่งใหญ่ จิตรกรธรรมชาติได้สรรสร้างความงดงามแห่งสีสันลงบนพื้นพิภพแห่งนี้ เก็บภาพถ่ายกันอย่างเต็มที่ ก่อนนำท่านเดินทาง ต่อสู่เมืองไป่ตัน ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก BAI TUN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เทือกเขาอัลไต

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านมุ่งหน้าสู่อุทยานธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เส้นทางทยานสู่ความเขียวชะอุ่ม ชุ่มชื้นด้วยป่าไม้และขุนเขาลัดเลาะไปตามวิถีชีวิตที่ผสานกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ให้เวลาทุกท่านค่อยๆซึมวับธรรมชาติกันอย่างเต็มที่เป็นการอุ่นเครื่อง เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านลึกสู่เทือกเขาอัลไต ป่าไม้เปลี่ยนสีงดงาม สมบูรณ์หนาแน่น ผสานขุนเขาอันยิ่งใหญ่ต้นตำนานชนชาติดินแดนที่คนไทยเคยได้ยินชื่อ มาตั้งแต่เล็ก เทือกเขาอัลไต นำท่านเที่ยวชมความงดงามภายในอุทยาน ตื่นตากับท่วงทำนองของสายน้ำและป่าเขา บรรเลงเร่งเล้า กระแทกกระทั้น เกิดความงดงามของธรรมชาติโค้งแห่งสายน้ำอันงดงามเลื่องชื่อ ที่ไหลลัดเลาะไปตามใบไม้เปลี่ยนสี เหมือนกับการหยอกเย้า ซอกเขาที่คอยประคองคตเคี้ยวพริ้วไหวเกิดเป็นความงาม สุดบรรยาย โค้งมังกร โค้งเทวดา โค้งพระจันทร์ สรรค์สร้างชื่อขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อบอกถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่ แต่ไม่ว่าชื่อใดๆก็ดูด้อยค่าในทันตา เมื่อทันได้เผชิญความงดงามธรรมชาติอยู่เบื้อหน้าด้วยตัวท่านเอง นำท่านเกี่ยวก้อย ธรรมชาติถ่ายภาพ ซึมซับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ

วันที่ห้า ล่องเรือทะเลสาปคานัส – หอชมปลา – อุทยานเหอมู่ชุน

เช้า บริการอาหารเช้า พิเศษ! นำท่านล่องเรือทะเลสาบ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ของประเทศจีนอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาปคานัส ทัศนีย์ภาพงดงามของธรรมชาติโดยรอบให้ท่านเลือกสรรค์ความงามในมุมมองของแต่ละท่าน ความวิจิตรของธรรมชาติ หมู่แมกไม้เปลี่ยนสี ประชันโฉมสีสัน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ภายใต้ฉากหลังเคร่งขรึมสงบนิ่ง แห่งความยิ่งใหญ่ดูเยือกเย็นสุขุม นุ่มลึกของเทือกเขาอัลไต เรือพาเราลอยล่องชมความงดงามโดยทั่วทุกมุมมองของทะเลสาปคานัสอันกว้างใหญ่ สู่หอชมปลา อัจฉริยะภาพของบุคคลที่สรรสร้าง วิถีหาความสุข สร้างหอคอยให้เสมือนสีและทัศนียภาพ มุมไหน หรือส่วนใดสวยจับใจที่สุด ปล่อยเวลาให้ท่านรับรู้ถึงคำตอบในใจกันอย่างเต็มที่ เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านมุ่งหน้าลึกเข้าสู่หัวใจของอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน อุทยานใหม่ที่ยังเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส เราจะเป็นคระไทยคณะแรกที่เข้ามาสำรวจล฿กถึงความสวยงามของอุทยานแห่งนี้ คำคุยของคนพื้นที่โอ้อวดว่าความงดงามของที่นี่อาจจะทำให้ผู้มาเยือนลืมหายใจไปชั่วขณะ เชิญทุกท่านร่วมพิสูจน์ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ

วันที่หก เทือกเขาอัลไต – เมืองผี – เมืองคาลามาย

เช้า บริการอาหารเช้า ให้เวลาทุกท่านร่ำลาธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่เราจะออกเดินทางออกจากอ้อมกอดอันอบอุ่น ของเทือกเขาอัลไต ได้เวลานำท่านเดินทางออกจากอุทยานมุ่งหน้าสู่ความศิวิไล เส้นทางตัดวกออกด้านซ้ายมิใช่เส้นทาง ที่เราเดินทางมา ผ่านเทือกเขา สู่ทุ่งโล่ง ทัศนียภาพอันแปลกก็ทยอยเพิ่มความตื่นเต้นให้ผู้มาเยือน แง่งหินรูปร่างประหลาด เนินเขาสีสันต่างๆแปลกตา ให้เวลาท่านพักผ่อนชมความงามกันอย่างเต็มที่ เที่ยง บริการอาหารเที่ยง นำท่านชม ความมหัศจรรย์สุดจินตนาการ เมืองผี ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นเอกใช้เวลาหลายร้อย หลายพันปี ปรากฏล่องลอยที่เกิดขึ้นต่อพื้นผิวโลกก่อเกิดเป็นความงดงามของธรรมชาติเป็นเขาหินที่รูปร่างแปลกตา เสมือนงานปฏิมากรรมกลางแจ้งอันยิ่งใหญ่มากมาย ปล่อยเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม เก็บภาพกันอย่างเต็มที่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก เมืองคาลามาย

วันที่เจ็ด อูรูมูฉี – เมืองคาฉือ – ตลาดบาซาร์

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองอูรูมูฉี เส้นมุ่งหน้าสู่ความศิวิไล เมืองหลวงของมณฑลซินเจียง ให้ท่านชมความงดงาม และวิถีชีวิตของผู้คน จนกระทั่งถึงเมืองหลวงแห่งมณฑล เที่ยง บริการอาหารเที่ยง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนเดินทางสู่เมืองคาฉือ ……….. เหินฟ้าสู่เมืองคาฉือ โดยเที่ยวบินภายในประเทศ ……….. เดินทางถึงเมืองคัชการ์ (Kashgar) หรือคาฉือ และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หลิวหลีเฉิง” หรือเมืองแห่งกระเบื้องเคลือบ เป็นเมืองสำคัญทางภาคตะวันตกสุดของประเทศจีนติดชายแดนประเทศคีร์กิสถาน เป็นเมืองสำคัญสุดท้ายของเส้นทางแพรไหมก่อนจากพรมแดนจีน เป็นเมืองแรกของจีนที่รับเอาพุทธศาสนานิกายมหายาน จากชมพูทวีป ที่เผยแผ่ข้ามที่ราบสูงพามีร์ เข้ามาถึงตั้งแต่สมัยต้นคริสตกาล นำท่านสู่ ถนนหัตถศิลป์และตลาดบาซาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในวินเจียง (The Great Bazaar) จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด และของแปลกตาจากเอเชียกลางให้เลือกซื้อหาได้ทุกสิ่ง เช่น เครื่องทองเหลือง เครื่องเงิน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน มีดพก พรมทอมือ และแพรไหมอาภรณ์ เป็นต้น ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก XIN LONG HOTEL หรือเที่ยบเท่า วันที่แปด บนเส้นทางสายคาราโคลัม – ทะเลสาบคาลาคูจิ – เทือกเขาหิมะมุชทากาทา – คัชการ์(คัชการ์ – ทัชคอกัน ๒๗๐ กม.

จะพยายามไปให้ถึงป้อมหินแห่งทัชคอ กัน หากเวลาอำนวย)

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านมุ่งหน้าลงใต้ ตามเส้นทางสายคาราโคลัม (Karakoram Highways) เป็นทางหลวงเชื่อม ระหว่างพรมแดนจีน-ปากีสถาน โดยเริ่มต้นคัชการ์ ยาวไกลไปจนถึงกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน มีความยาว ๙๐๐ กม. อยู่ในประเทศจีน ๔๐๐ กม. จากคัชการ์ผ่านเมืองทัชคอกัน (Taxkorkan) หรือ ถ่าเสินคูเอ่อกัน แล้วข้ามเทือกเขาคาราโคลัม ไปจนถึงชายแดนจีนที่ด่านกุนจีรัป Zkhunjerab Pass) อันเป็นด่านชายแดนที่ตั้งอยู่ความสูง ๔,๗๑๒ เมตร จากระดับน้ำทะเล (ด่านนี้อยู่ห่างจากเมืองทัชคอกัน ๑๔๕ กม. เปิดให้ผ่านได้เฉพาะ เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของแต่ละปี) ระหว่างทางจะผ่านธารน้ำแข็งบาทูรา (Batura Glacier) อันเป็นธารน้ำแข็ง ใหญ่อันดับ ๗ ของโลก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยยอดเขาหิมะที่มีความสูงระดับ ๓-๗,๐๐๐ เมตร เมื่อข้ามชายแดนแล้ว เส้นทางจะลดระดับความสูงลง จะผ่านเมืองฮุนซา (Hunza) กิลกิต (Gilgit) จนถึงกรุงอิสลามาบัด เส้นทางสายนี้เปิดใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๒ หลังจากใช้เวลาก่อสร้างอยู่ถึง ๒๐ ปี ใช้กำลังทหารจีนและปากีสถานจำนวน ๑๕,๐๐๐ คน ใช้ระเบิดราว ๘,๐๐๐ ตัน มีผู้เสียชีวิตทั้งสองประเทศประมาณ ๔๐๐ คน บนเส้นทางจะผ่านถิ่นที่อยู่ของ ชนเผ่าคีร์กิส (Kyrgyz) หรืออินทรีแห่งที่ราบสูงพามีร์ ผ่านยอดเขาหิมะคองกูร์ (Kongur) ๗,๖๔๙ เมตร และเมื่อมาถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๙๐ กม. จะพบทะเลสาบงามสีเทอร์ควอยส์คาลาคูลิ (Kalakuli) ทอดตัวอย่างสงบนิ่งที่ระดับความสูง ๓,๓๐๐ เมตร ณ เชิงเขาหิมะมุชทากาทา (Muztagata) ๗,๕๔๖ เมตร อันหมายถึง “บิดาแห่งภูเขาน้ำแข็ง” ของชาวเคอกิส อันเป็นขุนเขาที่สูงอันดับ ๓ ของที่ราบสูง พามีร์ ครั้งหนึ่ง สเวน เฮเดนได้เคยมาตั้งแคมป์อยู่ที่ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ และวาดภาพขุนเขาหิมะมุชทากาทา เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ทะเลสาบคาลาคูลิมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตร.กม. มีความลึก ๓๐ เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาหิมะอันสูงเสียดฟ้าที่ทอดเงาทาทาบลงในผืนน้ำอันสงบนิ่งและแสนงาม ในบางคราวจะเห็นกระโจม ที่พักของชาวเคอกิส-ผู้เร่ร่อนอยู่บนที่ราบพามีร์กางอยู่อิงแนบผืนทะเลสาบ จากทะเลสาบคาลาคูลิไปอีกประมาณ ๘๐ กม. ก็จะถึงทัชคอกัน เป็นถิ่นพำนักของชาวทาจิก (Tajik) ก่อนเข้าเมืองมีป้อมปราการเก่าที่เรียกว่า ป้อมหิน หรือ Stone Cit y (สือโถวเฉิง) เป็นกำแพงก่อด้วยหินอยู่บนเนินสูง วัดกำแพงโดยรอบได้ ๑,๓๐๐ เมตร เชื่อว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักร ปูลี สมัยราชวงศ์ฮั่น ตามบันทึกของมาร์โค โปโคเล่าว่า เขาใช้เวลานานถึงเกือบ ๒ เดือนในการเดินข้ามที่ราบสูงพามีร์ เพื่อไปถึงเมืองคัชการ์ และพระถังซำจั๋งเองก็เช่นกัน ที่ท่านเคยฝ่าความทุรกันดารบนเส้นทางสายนี้ เพื่อข้ามไปยังประเทศ อัฟกานิสถาน และอินเดีย วันนี้เราพยายามเดินทางไปให้ไกลที่สุด บนเส้นทางสายนี้เท่าที่เวลาจะอำนวย แล้วเดินทางกลับมาพักที่เมืองคัชการ์อีกหนึ่งคืน ค่ำ บริการอาหารค่ำ พัก XIN LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า มัดสยิดอินคาห์ – คาฉือ – อูรูมูฉี – เซี่ยงไฮ้ เช้า บริการอาหารเช้า นำชม มัสยิดอิดคาห์ (The Id Kah Mosque)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคัชการ์ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหย่ที่สุดในประเทศจีน มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.๑๔๔๒ โดย Shakesimierzha ผู้ปกครองคัชการ์ แรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเซ่นสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ในยุคต่อมาได้มีการก่อสร้างขยายใหญ่ขึ้น เพื่อใช้มัสยิดสำหรับประกอบพิธีกรรมของชาวคัชการ์ มัสยิดอิคคาห์สร้างด้วยอิฐสีเหลือง ประตูทางเข้ามีความสูงถึง ๑๒ เมตร สองข้างมีหอขานละหมาดสูง ๑๘ เมตร ประดับกระเบื้องโมเสกหลากสีสันเป็นลวดลายเราขาคณิตอย่างงดงาม ผสานกับลวดลายปูนปั้นเป็นพรรณพฤกษาต่างๆนานา ความสำคัญของมัสยิดแห่งนี้ มิได้อยู่เพียงอันใหญ่โตเท่านั้น หากแต่ยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมุสลิมในซินเจียงทั้งมวล ทุกวันจะมีศาสนิกชนมาสวดทำพิธีไม่ต่ำกว่าวันละ ๒-๓,๐๐๐ คน และในทุกวันศุกร์จะเพิ่มเป็นถึงกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เต็มลานหน้ามัสยิดเลยทีเดียว เที่ยง บริการอาหารเทียง หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองคาฉือ นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูรูมูฉี ……… เหินฟ้ากลับสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินภายในประเทศ ……… เดินทางถึงอูรูมูฉี ค่ำ บริการอาหารค่ำ 18.45 น. เหินฟ้ากลับสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU5634 23.05 น. เดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก นครเซี่ยงไฮ้

วันที่สิบ เซี่ยงไฮ้ – ตึกจินเม่า (HYATT) – ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว – รถไฟหัวจรวด – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านชมหาดไว่ทาน ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำหวงผู่ และแต่ก่อนคือ เขตสถานทูตต่างประเทศประจำนครเซี่ยงไฮ้จึงมีสิ่งก่อสร้างสไตร์ยุโรปมากมาย นำท่านนั่งรถแค๊ปซูลลอดอุโมงค์เลเซอร์ ผ่านแม่น้ำหวงผู่ชมแสงสีเสียง ภายใต้อุโมงค์ นำท่านขึ้นตึกจินเม่าต้าซ่าน ตึก 88 ชั้น สูง 420.5 เมตร อีกมิติในการชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้นอกเหนือจากการขึ้นหอไข่มุก )สูง 468 เมตร) ปัจจุบันจินเม่าต้าซ่าเป็นตึกที่สูงที่สุด ในประเทศจีน และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างเมื่อ ค.ศ. 1995 – 1998 ตัวอาคารเป็นที่ตั้งของ HYATT HOTEL อาคารสำนักงาน และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ส่วนชั้นที่ 88 เป็นที่ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ดีที่สุด จุคนได้ 1,000 คน มีลิฟท์ 2 ตัว ไว้บริการขึ้นชั้นนี้โดยเฉพาะ เป็นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก (9.1 เมตร / 1 วินาที) ดังนั้นจากฃั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุด จะใช้เวลาเพียง 45 วินาทีเท่านั้น แวะชม “เผเย้า” เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า เที่ยง บริการอาหารเที่ยง จากนั้นนำทุกท่านไปช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาถูกทั้งสินค้าภายในจีนและต่างประเทศ ตลาดเฉิงหวางเมี่ยว เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย และสินค้าราคาถูกๆนานาชนิดไว้ให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายเป็นของใช้ของฝาก ปล่อยเวลาให้ท่านได้เดินจับจ่ายกันอย่างเต็มที่ ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เมืองผู่ตง พิเศษ! นั่งรถไฟแม่เหล็กที่เร็วที่สุดความเร็วกว่า 400 กม. / ชม. 21.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ MU547

00.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ