เที่ยว 2ประเทศ 2 ทวีป อียิปต์ ตุรกี 7 วัน อีสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน- ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ไคโร

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 54,900.- บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 49,900.- บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 42,900.-บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 46,900.- บาท พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000.- บาท

หมายเหตุ ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบินฯ

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ (Economy class) เส้นทาง BKK-CAI-IST-CAI-BKK – ค่าห้องพัก อาหาร ตลอดจนค่าเข้าชมต่างๆ ตามรายการและค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ประเทศตุรกี และอียิปต์ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายต่างๆนอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพักเป็นต้น – ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 2-5 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวันทำงาน -ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์ โดยเฉลี่ย 1 ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อท่าน / ต่อวันทำงาน