เที่ยวเวียดนามกลาง เยือน 3 มรดกโลก ถ้ำฟองยา – เมืองเว้ – เมืองฮอยอัน 6 วัน 5 คืน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ 9,990 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) ท่านละ 9,490 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 8,990 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,500 บาท
*** ท่านที่มีความประสงค์จะเริ่มต้น-สิ้นสุด ที่จ.นครพนม-มุกดาหาร ลดท่านละ 700 บาท ***

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าที่พัก ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ – ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ – ค่าพาหนะนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ – ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายไทย ตามที่ระบุในรายการ – ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ – ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ตามที่ระบุในรายการ – ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเอกสารของคนต่างด้าว – *ค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม

– หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของท่าน)

หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทาง เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ

กรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางสำหรับการจองเพื่อทำเอกสารสำหรับเดินทาง