เที่ยวเชียงรายไปถึงเชียงรุ้ง(จีน) หรือสิบสองปันนาเส้นทางใหม่ (5 คืน 6 วัน)

อัตราค่าบริการ บาท / ท่าน
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านๆละ 19,900.- บาท
เด็ก 2-12 ขวบ ไม่เสริมเตียง 17,900.-บาท
เด็ก 2-12 ขวบ เสริมเตียง 18,900.-บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม (เฉพาะที่โรงแรม บนเรือไม่มีพักเดี่ยว) 2,000.- บาท

อัตรานี้รวม

1. ค่ารถนำเที่ยวเดินทางตามโปรแกรม และเรือสำราญเจ้าชายแม่น้ำโขง เดินทางตามโปรแกรม 2. ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ/ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 3. ค่า VISA เข้าประเทศจีน 1000.- บาท 4. ค่าที่พัก, ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามรายการ/ อาหารและเครื่องดื่ม, อาหารว่าง บนเรือตลอดเส้นทาง 5. หัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่นที่มีความชำนาญคอยดูแลท่าน 6. มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาล วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability) วงเงิน200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 2. ทิปไกด์, พนักงานบนเรือ และคนขับรถ เป็นสินน้ำใจ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) 4. โชว์พาราณาสี คนละ 160 หยวน (กรณีต้องการชมโชว์)