เที่ยวฮานอย อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการ
ท่านละ 19,900 บาท
เด็กเสริมเตียง ท่านละ 17,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง ท่านละ 14,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000 บาท
มีตั๋วแล้วลด 5,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง – ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน – ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ – ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง – ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท – บริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด/ท่าน ** (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) **

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบิน อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม !!!