เที่ยวมหาปราสาท 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด – นครธม – บันทายศรี – ทะเลสาบ 3 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพ – เสียมเรียบ – Killing Filed 05.00 น . เดินทางจากที่นัดหมาย หน้าสภากาชาด ถนนอังรีดูนังค์ กรุงเทพสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 11.00 น . เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองศรีโสภน เมืองไทยในอดีต 12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ที่ ศรีโสภณ ร้านอาหารประกายพฤกษ์ หลังจากนั้นเดินทางสู่เมือง เสียมเรียบ เดินทางถึงเมืองเสียมเรียบ นำท่าน เดินทางสู่วัด ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวม โครงกระดูกและหัวกระโหลก ในสมัยเขมรแดง และชมทุ่งสังหาร (Killing Field) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก-เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงามและช้อปปิ้งที่ตลาด สินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องจักสานและสินค้าที่ระลึก 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารสรีรัตน์ บริการอาหารไทยรสชาดดั้งเดิม โดยแม่ครัวคนไทย หลังอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่พัก พักที่ โรงแรม Princess Angkor Hotel มีสระว่ายน้ำ

วันที่สอง เสียมเรียบ – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทแปรรูป – ปราสาทตาพรหม – นครธม – นครวัด

07.00 น . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 08.00 น . นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี หรือ บันเตแสร็ย ให้ท่านได้เยี่ยมชมปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก โดยช่างสมัยนั้นสร้างเพื่อถวายแด่พระอิศวร ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี หมายถึง ป้อมสตรี หรือที่พักสำหรับสตรี เชื่อกันว่าเป็นที่พักอาศัยของ นางสนมกำนัล โดยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับบุรุษเพศหลังจากนั้นนำท่าน ชม ปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นปราสาทหินที่สร้างอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 12.00 น . บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบายอน1 บริการอาหารเลิศรส มีอาหารให้เลือกทานมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มี การแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้ม ประตูได้แกะสลักรูปหน้าพระชัยวรมันที่ 7 ไว้ทั้งสี่ด้าน พร้อมระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนกระเสียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระ โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทพระขรรค์ , ปราสาทนาคพัน , ลานชมช้าง , พระเจ้าขี้เรื้อน , พิมานอากาศ หลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหิน ทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ ( ซุ้มประตู ) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระ เจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือประมาณ 840 ปีก่อนโดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายแสนคน และช้าง เพื่อลากหิน 4,000 เชือก หลังจากนั้น นำท่านขึ้นชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่นครวัด บน เขาบาเค็ง นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท้องถิ่น อาทิเช่น เครื่องจักรสาน , หินแกะสลัก , ไม้แกะสลัก , เครื่องเงิน , เครื่องทองเหลือง 19.00 น . บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ พร้อมชมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม

วันที่สาม เสียมเรียบ – กรุงเทพฯ

05.00 น. เดินทางสู่ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาว บ้านสองฟากฝั่ง และชมพระอาทิตย์ขึ้นสู่เหนือน้ำ ประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม หลังจากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ที่พัก 07.30 น . บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับระหว่างทาง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น หินแกะสลัก , ไม้แกะสลัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศรีโสภณ 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ 14.00 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพ เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ … .. สวัสดี ..

หมายเหตุ รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่คงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ,

ผู้เดินทางต้องเป็นคนไทยเท่านั้น