เที่ยวนครซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า 5 วัน 4 คืน โคล่า ปาร์ค หุบเขาสีน้ำเงิน ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ โดยสายการบินไทย (TG)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 53,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 48,900.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 41,900.-บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 45,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500.- บาท
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 900 .- บาท

หมายเหตุ ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน

อัตรานี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ – ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ – ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท – ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น