เทศกาลดอกทิวลิป 9 วัน ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์

(1) วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไคโร 22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

(2) วันที่สองของการเดินทาง ไคโร – ปารีส

00.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศษ โดยเที่ยวบินที MS 961 แวะเปลี่ยน เครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประมาณ 6 ชั่วโมง 05.00 น. ถึงสนามบินกรุงไคโร เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา บริการบะหมี่ถ้วยและอาหาร ว่างรองท้องภายในสนามบิน และพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปที่กรุงปารีส 11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศษโดย MS 799 16.00 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์โดโก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ มหานครปารีส นครหลวงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่น ชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ สู่ เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางของมหานครปารีส ผ่านชมด้านหน้าของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีอย่างงดงาม ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้าง ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน แวะถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ร้านสินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL MERCURE LA DEFENSE PARIS (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(3) วันที่สามของการเดินทาง กรุงปารีส –พระราฃวังแวร์ซายส์ -ดีจอง(รถไฟTGV)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางไปยัง เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมืองการปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ อิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางโดยรถไฟด่วน TGV ( รถไฟจรวดทางเรียบที่มีความเร็วสูงสุดถึง 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) สู่เมืองดีจอง อดึตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง ) บ่าย เดินทางสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่ง ผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL NOVOTEL DIJON SUD (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(4) วันที่สี่ของการเดินทาง ดีจอง- น้ำตกไรน์ -ลูเซิร์น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่พรมแดนสวิส-เยอรมัน นำท่านแวะถ่ายรูปฃมน้ำตกไรน์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรปท่านจะได้ชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของ สายน้ำตก เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย เดินทางมุ่งสู่เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ พาคณะเที่ยวชมเมืองท่องเที่ยว ชื่อดังของสวิส นำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพของสวิส อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL ASTORIA LUCERNE (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(5) วันที่ห้าของการเดินทาง ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส–ทิติเซ่ (เยอรมัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม คณะเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่ หมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และอิสระชมทิวทัศน์เหนือยอด เขาสูงเสียดฟ้าตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามาบนยอดเขา บ่าย หลังจากลงจากยอดเขา นำคณะเดินทางสู่ทิติเซ่ เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือของเยอรมัน ท่านจะได้ชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สนที่ขึ้นกันหนาแน่นจนดูดำทะมึนเมื่อมองจากที่ไกลอันเป็นที่มาของชื่อป่าดำ เดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะนาฬิกากุ๊กกรูที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากุ๊กกรูที่ดีที่สุด ค่ำ บริการอาหารค่ำขาหมูเยอรมันต้นตำรับ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พักค้างคืน ณ HOTEL HOFGUT STERNEN TIITSEE (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(6) วันที่หกของการเดินทาง ทิติเซ่ –ไฮเดลเบิร์ก –เซนต์กอร์ –บอบพาร์ด -โคโลญจน์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญและศูนย์กลางการผลิตแท่นพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ เมืองนี้เป็นเมืองประสูติของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านชมปราสาทไฮเดลเบิร์กที่งดงามตั้งอยู่บนเนินเขา ริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ่นเมื่อราวปี ค.ศ.1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส์ ท่านสามารถชมตัวเมืองไฮเดลเบิร์กริมแม่น้ำเนคการ์ที่งดงามจากระเบียงปราสาท นำท่านชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุไวน์ได้ถึง 221,726 ลิตร เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย ออกเดินทางสู่เซนต์กอร์ (ST.GOAR) เมืองสวยริมแม่น้ำไรน์ นำท่านล่องเรือใหญ่ชมความงามของแม่น้ำไรน์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพราะเป็นช่วงที่แม่น้ำแคบและคดเคี้ยวไปมาในหุบเขา พร้อมทั้งมีชุมชนอยู่ 2 ข้างทางและมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม รวมทั้งแนวไร่องุ่นซึ่งถือเป็นผลผลิตที่สำคัญของท้องถิ่นนั้น ชมซากปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยยุคขุนนางศักดินาและถูกปล่อยทั้งให้รกร้าง บางส่วนถูกทำลาย ในสงครามหลายๆ ครั้ง บางส่วนเป็นโรงแรมหรือพิพิธภัณฑ์ นั่งชมทิวทัศน์สองข้างทางสบายๆ จนถึงเมืองบอบพาร์ด จากนั้นเดินทางต่อสู่โคโลญจน์เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ นำชมมหาวิหารโคโลญจน์ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ให้เวลาเดินเล่นหรือช้อปปิ้งย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL HOLIDAY INN STADTWALD COLOGNE (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(7) วันที่เจ็ดของการเดินทาง โคโลญจน์ –สวนเคอเคนฮอฟ -อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนค์)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่เมืองลิเซ่ เมืองเทศกาลดอกไม้ยิ่งใหญ่ประจำปี ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชม ทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ “ สวนเคอเคนฮอฟ” อุทยานทิวลิปที่มีชีอเสียงก้องโลก โดยเทศกาลนี้จะจัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น ให้เวลาท่านเดินชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามทั้งทิวลิป ลิลลี่ ไอยาซินต์ และไม้ดอกไม้ประดับหลากสีหลายพันธ์ ชมไม้ประกวดชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจก ที่มีดอกใหญ่สวยงามตระการตา จากนั้นมุ่งสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองแห่งกังหันลม ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ HOTEL NOVOTEL AMSTERDAME (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

(8) วันที่แปดของการเดินทาง อัมสเตอร์ดัม –ซานดัม -กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่เมืองซานดัมนำท่านชมหมู่บ้านกังหันลมที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันเป็นโรงโม่สำหรับผลิตน้ำมันที่ได้จากการโม่ถั่วและเมล็ดพืชทางการเกษตร ซึ่งเป็นวิธีการผลิตโดย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เวลาท่านถ่ายภาพสวยคู่กับกังหันลม สัญลักษณ์อีกอย่างของชาวดัทช์ นำท่านลงเรือหลังคากระจกเพื่อชมความงดงามของสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียระไนเพชรที่โด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวันนำคณะเดินทางสู่สนามบิน 16.00 น. เดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ MS 758/ 958 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

(9) วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพมหานคร(สนามบินสุวรรณภูมิ)

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ ….

หมายเหตุ – กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ