เซี๊ยะเหมิน 4วัน เกาะกู่ลั่ง โรงถ่านทำภภาพยนต์ ถงอัน วัดหนานโผ่วถ่อ 5 วัน

อัตราค่าบริการ
2 ท่าน 6,500 บาท / ท่าน
6 ท่าน 5,500 บาท / ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300 บาท / ท่าน

อัตรานี้รวม :

ค่าโรงแรม ระดับ 5 ดาว ที่ Xianglu grand hotel – ค่าอาหาร (ตามที่ระบุในรายการ) – รถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยว – ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยว – น้ำดื่มวันละคนละ 1 ขวด

– มัคคุเทศก์ดีเยี่ยมบริการตลอดเส้นทาง

อัตรานี้ไม่รวม :

ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – เซียะเหมิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

ไม่รวมรถพ่วง บนเกาะกู่ลั้งยี่ รอบเกาะ 60 หยวน / ท่าน