เซี๊ยะเหมิน เหมยโจว ฉวนโจว แช่น้ำพุร้อน 5 วัน ( เดินทางเองไม่รวม ตํ๋ว เครื่องบิน )

ราคา :

เดินทาง ขั้นต่ำ 4 ท่าน ท่านละ 9,900 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ท่านละ 9,300 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ท่านละ 9,000 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน ท่านละ 8,700 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 6,500 บาท เด็ก พัก มีเตียงคิด 75 % จากราคา ผู้ใหญ่

เด็ก พัก ไม่มีเตียงคิด 50 % จากราคา ผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม โรงแรมระดับ 4 ดาว / อาหาร ตามมื้อ ที่ระบุ / ค่าเข้าชม / รถนำเที่ยว ตามรายการ / มัคคุเทศก์

อัตรานี้ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ / ภาษีสนามบิน / ค่าวีซ่า / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ทิป , รูม เซอร์วิส ฯลฯ

*** หมายเหตุ น้ำตก 9 มัจฉา เข้าชมได้เฉพาะ วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น ***
*** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณี ห้องพัก ในขณะนั้น ตรง กับ วันหยุดพิเศษ หรือ มีการจัดประชุม หรือ อื่นๆ ***