เซี๊ยะเหมิน หย่งติ้ง บ้านดิน 4 วัน

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ — เซี๊ยะเหมิน ( เย็น )
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3686 เหิรฟ้าสู่เซี๊ยะเหมิน เมืองท่าสำคัญ1 ใน 5 เมืองของจีน ที่ได้รับสมญานามว่า แดน นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ไต้หวัน เพียง 2 กม.เท่านั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน – หย่งติ้ง — เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว นำท่านเข้าชม หมู่บ้าน หย่งติ้ง ชมหมู่ตึก บ้านดิน รูปทรง เลขาคณิต ที่แปลกตา ทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ที่ก่อสร้างด้วยดิน เพื่อ การป้องกัน แผ่นดินไหว สัตว์ร้าย และ ข้าศึก อีกทั้งยังมีอุณภูมิเย็นในหน้าร้อน และ อบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หมู่ตึกที่หย่งติ้งนี้ นับ เป็น สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า อันดับต้นๆของประเทศจีน พาท่านเที่ยวชม ความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน ซึ่งอาศัย และ ทำการค้า ในอาคาร ทรงเลขาคณิตเหล่านี้ อย่างเพลิดเพลินใจ สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พักที่หย่งติ้ง

วันที่สามของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
หลังอาหารเช้า นำท่านสู่เซี๊ยะเหมิน นำชมเกาะกู่ลั่งอี้ เกาะเล็กขนาด 1.92 ตารางกิโลเมตร ที่มีชื่อเสียง กู่ลั่งอี่ ในอดีตเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล นานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง มีบ้านพักและตึกสวยทรงยุโรป มากมาย ได้รับสมญานาม ว่า เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะ แห่ง เปียโน เพราะเป็นสถานที่ เกิดของนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน นำท่านสู่ สวน ซูจวง สวนริมชายทะเล ที่มีทัศนียภาพ สวยงาม เดินบน สะพาน ที่เปรียบเสมือน มังกร ทอดยาวอยู่บนชายทะเล และ ถ่ายภาพในมุมสวยงามมากมาย เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เปียโน จากนั้น พาท่านช้อปปิ้ง ย่านสินค้า จงซานลู่ ชื่อดังของ เซี๊ยะเหมิน

วันที่สี่ของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ ฯ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่ วัดหนานโผ่วถ่อ วัดหนานผู่โถ่ว วัดสำคัญ ขนาดใหญ่ ของเซี๊ยะเหมิน ภายในวัดมีพระพุทธรูปหยกขาว ที่ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ช่วงบ่ายอิสระ ให้เวลาท่าน ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 3687 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ