เซี๊ยะเหมิน หย่งติ้ง บ้านดิน ( เดินทางเองไม่รวม ตํ๋ว เครื่องบิน )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ — เซี๊ยะเหมิน ( เย็น ) ออกเดินทางจากรุงเทพๆ โดย สายการบินแอร์เอเชีย FD 3686 ( 15:35 – 19:55) สายการบิน ดราก้อนแอร์ (ต่อเครื่องที่ฮ่องกง ) KA 281 / KA 604 ( 10.55 – 18.55 )

เหิรฟ้าสู่เซี๊ยะเหมิน เมืองท่าสำคัญ 1 ใน 5 เมืองของจีน ที่ได้รับสมญานามว่า แดน นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเล หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ สวนดอกไม้ในทะเล เนื่องจากความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ของตัวเมือง นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Hotel 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน ( เช้า / เที่ยง / เย็น ) หลังอาหารเช้า นำท่านสู่เกาะกู่ลั่ง เกาะเล็กขนาด 1.92 ตารางกิโลเมตร ที่มีชื่อเสียง เกาะกู่ลั่ง ในอดีตเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล นานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง มีบ้านพักและตึกสวยทรงยุโรป มากมาย ได้รับสมญานาม ว่า เปลแห่งนักดนตรี หรือ เกาะ แห่ง เปียโน เพราะเป็นสถานที่ เกิดของนักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่านเที่ยวชม สวน ซูจวง สวนริมชายทะเล ที่มีทัศนียภาพ สวยงาม เดินบน สะพาน ที่เปรียบเสมือน มังกร ทอดยาวอยู่บนชายทะเล และ ถ่ายภาพในมุมสวยงามมากมาย นำท่านสู่

Sunlight Rock ขึ้น รถกระเช้าสู่ จุดชมวิว บน แท่งหินขนาดใหญ่ ท่านสามารถชมความสวยงามของ เกาะกู่ลั่ง และ ท้องทะเล รอบ เมืองได้โดยรอบ จากนั้น นำท่านชม underwater world พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ขนาดใหญ่บนเกาะ กู่ลั่ง เพลิดเพลินกับ ฝูงปลาสวยงามมากมาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Hotel 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง บ้านดินฮักกาวิลเลจ (หย่งติ้ง) ( เช้า / เที่ยง / เย็น หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว นำท่านเข้าชม หมู่บ้าน หย่งติ้ง ชมหมู่ตึก บ้านดิน รูปทรง เลขาคณิต ที่แปลกตา ทั้งทรงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ที่ก่อสร้างด้วยดิน เพื่อ การป้องกัน แผ่นดินไหว สัตว์ร้าย และ ข้าศึก อีกทั้งยังมีอุณภูมิเย็นในหน้าร้อน และ อบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หมู่ตึกที่หย่งติ้งนี้ นับ เป็น สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า อันดับต้นๆของประเทศจีน พาท่านเที่ยวชม ความเป็นอยู่ ของชาวบ้าน ซึ่งอาศัย และ ทำการค้า ในอาคาร ทรงเลขาคณิตเหล่านี้ อย่างเพลิดเพลินใจ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ จางโจว

( แต้จิ๋ว ) เข้าที่พัก Xiangjiang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง จางโจว – เซี๊ยะเหมิน (เช้า / เที่ยง / เย็น )
หลังอาหาร เช้า นำท่านเดินทางสู่ เซี๊ยะเหมิน นำท่านสู่ ศูนย์การศึกษา จี๋เหม่ย บ้านเกิดของเศรษฐีชาวสิงคโปร์ เฉินเจียเกิง ซึ่งได้บริจาคเงินทุนมากมายพัฒนาถิ่นกำเนิดและก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาที่ดีของเยาวชนจีนรุ่นหลัง นำท่านชม มหาวิทยาลัยจี๋เหม่ย ที่ใหญ่โตโอ่อ่าชมสุสานรูปเต่าซึ่งเป็นที่ฝังศพของเฉินเจียเกิงและสวนเอ้าหยวน สวนที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกในคุณงามความดีของท่านฯ ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบ อยู่ติดชายทะเล และได้รับการตกแต่ง อย่างสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก City Hotel4 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เซี๊ยะเหมิน – กรุงเทพ (เช้า / เที่ยง / ) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ วัดหนานผู่โถ่ว วัดสำคัญ ขนาดใหญ่ ของเซี๊ยะเหมิน ภายในวัดมีพระพุทธรูปหยกขาว ที่ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า จากนั้น นำท่านสู่ หูลี่ชาน ป้อมปืนหูลี่ ปืนใหญ่ ชายฝั่ง ที่ยังคงสภาพ ดีที่สุดในจีน ด้วยขนาดที่ใหญ่จนคนเข้าไปนอนในปากกระบอกปืนได้ ปืนหูลี่นี้ เคยใช้ในการป้องกันเมืองจากการรุกรานของข้าศึกมากมาย จากนั้น นำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ของเซี๊ยะเหมิน บนถนน จงซาน ( จงซานลู่ ) เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ก่อนถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่ สนามบิน ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เอเชีย FD 3687 ( 20.30 – 22.45 ) ดราก้อนแอร์ (ต่อเครื่องที่ฮ่องกง ) KA 603 / KA 282 ( 15.00 – 19.25 )

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ