เซี่ยงไฮ้ หังโจว หวงซาน 6 วัน 4 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์ U สาย การบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือซีหู – หมู่บ้านใบชา – เมืองถุนซี

01.55 น. บินลัดฟ้าสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548 07.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนครเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ มณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่ง หนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและ สถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีต มีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงาม ของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู (โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่า กำลังท่องอยู่ในอวกาศ ซึ่งจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติแต่ละสมัย ของเมืองเซี่ยงไฮ้ กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง ไก่ขอท่าน หมูพันปี) บ่าย นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของ ตำนานเรื่องนางพญางูขาว กับชายคนรักชื่อ โข้เซียน ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสด ชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานาม จากนักท่องเที่ยวว่า พฤกษชาติในนครินทร์ นำท่านสู่หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน หลงจิ่งฉา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองถุนซีซึ่งเป็นเมืองเขาหวงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ TUNXI HUASHAN HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว) หมายเหตุ – การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น – เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยา น้ำดื่ม ฯลฯ ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆ – เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน – ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน – ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้ เสมอ – กรุณาเตรียมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้างที่บนเขาหวงซาน 2 คืน – บริษัทฯ แนะนำให้ใช้เป้สะพายหลังติดตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวบน เขา

วันที่สาม เขาหวงซาน (นั่งกระเช้า) – เส้นทางที่ 1 ชมเขาด้านซีไห่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เขาหวงซาน (??) ตั้งอยู่ใน มณฑลอันฮุย มีชื่อเสียงจากทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่าง แปลกตา และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ใกล้ยอดเขา ยังมีน้ำพุร้อนและบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ อีกมากมาย ดังปรากฎอยู่ในภาพเขียนจีน และในวรรณกรรม ปัจจุบันนี้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้น ทะเบียนเทือกเขาหวงซาน เป็นมรดกโลก และยังจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุด แห่งหนึ่งในจีน นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ( YUNGU TELPHER) ขึ้นสู่ยอดเขา (WHITE GOOSE) ในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสน เขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก และก้อนหินรูปทรง แปลกตา หมายเหตุ ค่าบริการไม่รวมค่าจ้างลูกหาบขนกระเป๋าบนเขา (อัตราประมาณ 50-200 หยวน/ใบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนักของกระเป๋าของท่าน กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่เส้นทางที่ 1 ด้านซีไห่ ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหิน บินมา ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม HUANGSHAN BEIHAI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่สี่ เขาหวงซาน เส้นทางที่ 2 ด้านเป๋ยไห่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางที่ 2 นำท่านเดินชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นทางด้าน เป๋ยไห่ ชมยอด เขาลิง เขากบ ยอดเขาเจ้าแม่กวนอิม ยอด 18 อรหันต์ คล้องกุญแจคำมั่นสัญญา กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์บนเขาหวงซานซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน นำท่านชมสนคารวะอายุพันปี และยอดเขาสวยงามมากมายทางด้านทิศตะวันออก ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม HUANGSHAN BEIHAI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่ห้า หวงซาน – เมืองโบราณถุนซี – หังโจว – ชมหังโจวไนท์โชว์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อำลาเขาหวงซาน นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงเขา ชมธรรมชาติอีกครั้งก่อนลง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี โดยโค้ชปรับอากาศ หมายเหตุ ค่าบริการไม่รวมค่าจ้างลูกหาบขนกระเป๋าบนเขา (อัตราประมาณ 50-200 หยวน/ใบ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนักของกระเป๋าของท่าน กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน ชมเมืองโบราณถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้าง ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บ้านหง ชุมชนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติเหมือน เมื่อ 200 -300 ปีที่ผ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุด ในถุนซี ได้เวลาพสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม HANGZHOU NIGHT โชว์ใหม่ล่าสุดของหังโจว ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ชม การแสดงเจ้าแม่กวนอิมพันมือ กังฟูวัดเส้าหลิน และชมการแสดงจินตลีลาชุดอลังการงาน สร้างอย่างสวยงามประกอบฉาก แสงสีเสียง งดงาม ตระการตา ฯลฯ ที่พัก โรงแรม HANGZHOU CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันที่หก หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ทัศนียภาพทั้งสองข้างทาง นำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) และ ถ่ายภาพ หอหมิงจู หอคอยไข่มุกแห่งบูรพา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้า ของสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้สูง 468 เมตร และยังเป็นหอคอย ที่สูงที่สุดในเอเชีย กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง เอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็น ย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของ นครเซี่ยงไฮ้ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพิเศษ ! ซีฟู้ด กุ้งมังกร เสี่ยวหลงเปา) สมควรแก่เวลา นำท่าน นั่ง รถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ของนครเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้สู่ สนามบินผู่ตงใช้เวลาเพียง 7 นาทีเท่านั้น 21.40 น. ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU547

00.55. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันรุ่งขึ้น โดยสวัสดิภาพ