เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ซูโจว – อู๋ซี – โจวจวง 6 วัน โดยการบินไทย TG

รายละเอียด :
วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว J เคาน์เตอร์20-22 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – นั่งรถไฟแม่เหล็กเมกาเลฟ – หังโจว – ทะเลสาบซีหู – สุสานงักฮุย เมืองจำลองซ่ง (พร้อมชมโชว์ตระการตา)
01.30 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 662 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 06.25 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟแม่เหล็กเมกเลฟ สุดยอดเทคโนโลยีอันทันสมัยใหม่ล่าสุดนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กที่มีความเร็วที่สุดในโลก 530 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินผู่ตง ถึงเมืองเซียงไฮ้เพียงแค่ 7 นาที **ถ้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 40 นาที** เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ นครหังโจว ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ชมบ้านเรือนของสองข้างทางที่มีรูปทรงเดียวกันที่ในอดีตเป็นเพียงบ้านของกลุ่มชาวนา จนกระทั่งความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาถึงเขตชานเมือง และเมืองที่ใกล้เคียง จึงมีการสร้างบ้านใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในอดีตเป็นราชธานีสมัยราชวงศ์ซ่ง และเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ ก่อนการย้ายราชธานีไปยังกรุงปักกิ่ง โดยรถโค้ชปรับอากาศตลอดทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงาม เที่ยง ถึง นครหังโจว บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มรสไก่ขอทาน ซึ่งเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหังโจว บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โชวเซี้ยน” และชม โคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้น ชมศาลเจ้าและสุสานของท่านงักฮุย วีรบุรุษแห่งชาติ จอมทัพผู้เกรียงไกร ผู้ซึ่งคอยปกป้องรักษาชาติยิ่งกว่า ชีวิตตนเองในสมัยราชวงศ์ซุ่งใต้ และเป็นสถานที่กำเนิดตำนาน “ปาท่องโก๋” (อิ่วจาก้วย ) เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” จากนั้นนำท่านชม หอนิทรรศการใบชา อันลือชื่อใบชา “หลงจิ่ง” ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การมาเที่ยวชมคือเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน เพราะจะเป็นช่วงที่มีการเก็บใบชา ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม “ ซ่งเฉิน” เมืองจำลองซ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของหังโจว ซึ่งเป็นเมืองจำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ยังเป็นสถานที่แสดงถึง วัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสิ่งก่อสร้างเลียนแบบสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ได้จำลองเอาวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณมาไว้รวมกันที่นี่ พร้อมชมโชว์ตระการตา การแสดงต่างๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หังโจว – ซูโจว – เขาเนินเสือ – วัดซีหยวน – โรงผลิตผ้าไหมจีน – อู๋ซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมือง ซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้สมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ถือเป็นเมืองพี่น้องกับหังโจว นำท่านชม ภูเขาหู่ซิว (เขาเนินเสือ ) และเจดีย์เอน ที่สร้างขึ้นในสมัยชุมชิว หรือเลียดก๊ก โดยพระเจ้าโกวเจี้ยนแห่งก๊กอู๋ ชม หินหมื่นคน หินลองกระบี่ และสถานที่เกิดตำนานรักอมตะเรื่อง “3 ยิ้มพิมพ์ใจ” ระหว่างบัณฑิตหนุ่มถังป๋อหู่กับนางชิงเชียง เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านสู่ วัดซีหยวน ตั้งอยู่ในบริเวณ สวนซีหยวน เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และเคยเป็นสวนส่วนตัวของขุนนางสมัยโบราณ นำท่านชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ชมความสวยงามของศาลาต่าง ๆ และสระน้ำที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามหรือที่เรียกกันว่า สวนตะวันตก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงข้ามกับสวนหลินหยวน สวนทั้งสองนี้เคยเป็นสวนเดียวกัน เป็นสมบัติของข้าราชการสำนักที่มีนามว่า ซูซีไท่ บุตรของซูซีไท่ได้สั่งการสร้างวัดขึ้นที่สวนนี้ ซึ่งถูกทำลายลงในช่วงกบฎไท่ผิง แต่ต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซม ทางด้านหลังของสวนคือ หอวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือต้าช่วงเปาเตี้ยน เป็นที่ประดิษฐานของพระรูปเจ้าแม่กวนอิมถัดไปทางตะวันตกเป็นที่ตั้งของหอลั่วหานหรือลั่วหานถั่ง มีรูปลั่วหานเคลือบทอง 500 รูป โดยแต่ละรูปมีหน้าตาแตกต่างกันไป รูปที่น่าสนใจที่สุดคือ รูปพระจี้กง ซึ่งมีหน้าตาแตกต่างกันไปหากมองจากคนละมุม จากนั้นนำท่านชม โรงงานผลิตผ้าไหมจีน ที่ขึ้นชื่อที่สุด ของเมืองจีน ชมการสาธิตการสาวไหมจนออกมาเป็นงานสำเร็จรูปพร้อมใช้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองอุตสาหกรรมเบาของจีน ที่ได้รับฉายาว่า เซี่ยงไฮ้น้อย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LAKELAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อู๋ซี – วัดหลิงซาน – โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก – โจวจวง(ล่องเรือ)
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางนมัสการ หลิงซานต้าฝ๋อ ณ วัดหลินซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เป็นที่สักการะของคนทั่วไปเป็นที่สักการะของคนทั่วไป วัดหลินซาน ในอดีต “พระถังซัมจั๋ง” ได้ไปอัญเชิญพระไตร ปิฏกจากชมพูทวีป และได้กลับมาจำพรรษา ณ ที่วัดแห่งนี้ ให้ท่านได้อิสระกับการเที่ยวชม พร้อมชม ทัศนีย์ภาพของทะเลสาบไทหู ทะเลสาบ 1 ใน 4 ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ เรื่องสามก๊ก ชมฉากจำลองการถ่ายทำอันตระการตา ประหนึ่งท่านอยู่ในยุคสามก๊ก ชมฉากการสู้รบทางน้ำ ฉากท้องพระโรง ฯลฯ ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง ซึ่งเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของจีน ที่คงความอนุรักษ์ทางด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและ ราชวงศ์ชิงนำท่านล่องเรือชมความงามรอบๆ เมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของผู้คนที่สงบและเรียบง่าย และเมืองโจวจวงยังได้รับการสมญานามว่าเป็น“เวนิสแห่งประเทศจีน” และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มรสขาหมูโจวจวงที่เลิศรส

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ZHOU ZHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า โจวจวง – เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุกตะวันออก – หาดไว่ทัน SHANGHAI OCEAN AQUARIUM ( เซี่ยงไฮ้ โอเชียน อแควเรียม )- ช้อปปิ้งถนนนานกิง เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ มหานครทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์อันดับ 1 ของจีนและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาจากนักลงทุนต่างชาติ ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินแห่งใหม่ของโลกนำท่านสู่ วัดพระหยกขาว เพื่อนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่าในปี ค.ศ.1881 และเป็น 1 ใน 5 องค์พระพุทธรูปหยกขาวที่ประดิษฐานอยู่ในประเทศจีน เขตเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (ไว่ทัน) เดิมเป็นเขตเช่าของพวกยุโรป ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำหวังผู่ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ขึ้นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ สู่เขตเศรษฐกิจใหม่ผู่ตง เพื่อขึ้นชม หอไข่มุกตะวันออก (หอหมิงจู) อันเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศแคนาดาและรัสเซีย นอกจากนี้เป็นหอสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โอเชียน อแควเรียม SHANGHAI OCEAN AQUARIUM แห่งใหม่ของเมืองจีน ตื่นตาตืนใจกับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากย่านถนนนานกิง มีความยาวมากที่สุดจากฝั่งตะวันออกจนถึงฝั่งตะวันตกซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของลอกเลียนแบบยี่ห้อดัง อาทิ ปากกามองบลัง หลุยส์วิตตอง กระเป๋าพราด้า เป็นต้น รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ชื่อดังกว่า 10 ห้าง , ร้านค้าต่างๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานจิง ซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงและครึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EVERBRIGHT INTERNATIONAL HOTEL

หรือเทียบเท่า ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย…ราตรีสวัสดิ์

วันที่หก เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว ซึ่งมีสินค้า กระเป๋าเดินทาง, เสื้อผ้า, แว่นตา, ของที่ระลึกต่างๆ และ ขนมท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกซื้อหาอย่างจุใจ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 17.20 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.15 น. ถึงท่าอากาศยาน นานาชาติ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ