เซี่ยงไฮ้ ซูโจว หังโจว 4 วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งตลาดหลงหัว หมู่บ้านโบราณโจวจวง

วันแรก กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณโจวจวง – โรงงานผ้าไหม 07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 ประตู 9 สายการบิน China Eastern Airlines มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 09.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ MU542 14.10 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโจวจวง โจวจวง ได้รับสมญานามว่า “ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ชมบ้านเรือนโบราณริมฝั่งคลองที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองเวนิสของประเทศจีน” บ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบเจียงหนาน ชมสะพานโค้ง ที่เป็น สัญลักษณ์ของโจวจวง หลังจากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

ณ ภัตตาคาร พักที่ YUNTING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง โจวจวง- ซูโจว – สวนหลิวหยวน – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ชาหลงจิ่น – เมืองจำลอง – ราชวงศ์ซ่ง+โชว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง ซูโจว นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้งอารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมีคำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดมาเยือนเมืองซูโจวแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงาม และวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ตัวฉานเลียน ซานกานอิ้นเยี่ยะ แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ หมู่บ้านสวนใบชา เพื่อเยี่ยมชม สวนชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้ เป็นของฝาก จากนั้นชม เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียน กับศาลาต่างๆ ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชม

การแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ JINSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง – หาดว่ายทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – กายกรรมเซี่ยงไฮ้

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับมหานครเซี่ยงไฮ้ นำท่านช้อบปิ้ง ณ ถนนนานกิง (Nanjing) หรือถนนคนเดิน ถือได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์ของชาวจีนเนื่องจากในยามเช้า จะเป็นบริเวณที่ผู้คน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุออกกำลังกายทั้ง รำไทเก๊ก รำกระบี่ รำพัด พอตกสายหน่อยก็จะกลายเป็นแหล่งช้อบปิ้ง เพราะเป็นที่ตั้งของบรรดาห้างสรรพสินค้ามากมาย และต้องถือว่าเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม ทั้งหลายจากนั้นพาท่าน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ซึ่งเป็นต้น กำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปะกรรม สไตล์ยุโรป รวมทั้งตึกธนาคารกรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าใต้น้ำลอดอุโมงค์ไว่ทาน อุโมงค์ใต้น้ำแห่งแรกของประเทศจีน มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน ตื่นตากับเทคโนโลยี่ไฮเทค ของจีนที่คุณนึกไม่ถึง เพื่อขึ้นหอไข่มุกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทัศน์ ที่สูงที่สุดในเอเซีย และสูงเป็นอันดับ 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซียสูง 468 เมตร หนัก 120,000 ตัน ภายในเป็นเสาปล่อง กลวงมีลิฟท์ความเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม กายกรรมเซี่ยงไฮ ้ ซึ่งเป็นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก และชุดวงล้อผาดโผน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ RUI ZHOU BIZ HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง – เฉินหวาเมี่ยว – ตลาดหลงหวา – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น เต็มอิ่มไม่เร่งรีบช้อบปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดเฉินหวางเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) อาคารในตลาดเฉินหวางเมี่ยวก่อสร้างเลียนแบบ บ้านในสมัยราชวงศ์หมิง มีบาร์ซ่าขายของที่ระลึก มากมาย รวมถึงร้านน้ำชาที่นัก ท่องเที่ยวมาแล้วต้องหาโอกาสมานั่งดื่มชาสัมผัสบรรยากาศที่คึกคักมีเสน่ห์ เช่น ร้าน LU PO LANG และร้านอาหารประเภทของว่าง ในสารคดีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมหานครเซี่ยงไฮ้ จะมีการแนะนำร้านอาหารเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ชื่อ ร้านเหล่าซ่างไห่ “OLD SHANGHAI” ซึ่งเป็นร้านขายอาหารและขายของว่างประเภทซาลาเปา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดหลงหัว แหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสนามบิน 21.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547

00.55 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ