เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (PG)

ราคา :
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 17,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 17,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ท่านละ 16,900.- บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 15,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500.- บาท

อัตรานี้รวม + ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส + ค่าพาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว + ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง + ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ + ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ + ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย + ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน + ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไทย

+ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจีน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม – ค่าทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) – ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในที่พัก (MINI BAR) – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ

– ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3.รูปถ่ายหน้าตรง สี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )