เชียงราย-อ.เชียงของ–ห้วยทราย-หลวงน้ำทา–เมืองหล้า–บ่อเต็น-บ่อห่าน-สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน

อัตราค่าบริการต่อท่าน :  กรุ๊ปออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป                                                                                 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน     9,900.-  บาท              

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)  8,900.- บาท                                         
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม)  7,900.-  บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   2,000.- บาท

อัตรานี้รวม : -ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม -ค่าแพขนานยนต์ เรือห้วยทราย ข้ามแม่น้ำโขง -ค่าอำนวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย-ลาว-จีน ตามที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า   -ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพารณสี) คนละ 160 หยวน / 800 บาท -ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าใช้จ่ายของหัวหน้าทัวร์ ไทย อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าวีซ่า / ค่านอนห้องเดี่ยว เป็นต้น -ค่าวีซ่าจีนอัตราปกติ        (ต้องส่งเอกสารอย่างน้อย 4 วันทำการ)

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่ายานพาหนะจาก กรุงเทพฯ – เชียงราย – กรุงเทพฯ -ค่าวีซ่าจีนในกรณีเร่งด่วน  (ค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  2,200.-  บาท (ยื่นเช้ารับบ่าย), ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  1,800.-  บาท) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น -ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

-หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่าง มีวันกำหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

-รูปถ่ายสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป