เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน

อัตรานี้รวม

– ตั๋วเครื่องบิน BKK-VTE-XKH-VTE-BKK โดยสายการบินลาว – ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง + ภาษีสนามบินกรุงเทพ และ สปป.ลาว – โรงแรมที่พัก 2 คืนพร้อมอาหารเช้า,อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม – รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน , พาหนะนำเที่ยว รถ – เรือ – ทัวร์ตามโปรแกรม,

– มัคคุเทศก์ท้องถิ่น,ประกันการเดินทางท่องเที่ยว


อัตรานี้ไม่รวม :
ค่าธรรมเนียมวีซ่าลาว (กรณีชาวต่างประเทศ)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม