เฉินตู – จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

อัตราค่าบริการ (สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย)

กำหนดวันเดินทาง

เฉินตู – จิ่วจ้ายโกว – หวงหลง 6 วัน 5 คืน (FD)

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

1-6 / 6-11 / 11-16 ก.ย.54

25,900

6,000

16-21 ก.ย.54

27,900

6,000

21-26 ก.ย. / 26 ก.ย.-1 ต.ค.54

28,900

6,000

1-6 ต.ค. 54

29,900

7,000

6-11 ต.ค. 54

31,900

7,000

16-21 ต.ค. 54

32,900

7,000

กรุณาเตรียมทิปไกด์จีน คนขับรถ 10 หยวน ต่อ ท่าน ต่อ วัน ****เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรายการเล็กน้อย กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนจอง**** **กรณีชาวต่างชาติโปรดสอบถาม**

หมายเหตุ :

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ข้อควรทราบ  :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของ ร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, นวดฝ่าเท้า, ร้านบัวหิมะ, ร้านชา, ร้านหยก , ไข่มุก ซึ่งจำเป็น ต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาล ตามที่รายการกำหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บค่าใช้จ่าย ร้านละ 300 หยวน / คน

อัตรานี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   -ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) -ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ -ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ -ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี -ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท) -ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม

-กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท -ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport) -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ -ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ -ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

-หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน -หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  -รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ -ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท -ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท -สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง มีค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคน ต่างด้าว ประมาณ 3,300 บาท(ไม่รวมค่าทำวีซ่า) และใช้รูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป -หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่) หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.   ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 2.   นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3.   นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 4.   นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการ บริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ(ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มเติมที่สายการบินเรียกเก็บ***