เจาะลึกเวียดนามเหนือ-กลาง-ใต้ 6 วัน 5 คืน ฮานอย – อ่าวฮาลอง – เว้ – ฮอยอัน – ดานัง –โฮจิมินห์

อัตรานี้รวม – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินเวียดนามชั้นนักทัศนาจร, ค่าภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ และโฮจิมินห์ – ค่าประกันภัยทางเครื่องบิน, ค่าที่พักและอาหารตามรายการ, ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆ ตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ – ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % – ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนาม – หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของท่าน)

หมายเหตุ

นักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ยังคงใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในการเดินทาง เพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศเช่นเดิม สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำวีซ่าได้ที่ กรุงเทพฯ

กรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางสำหรับการจองเพื่อทำเอกสารสำหรับเดินทาง