เจาะลึกอิหร่านเหนือ – ใต้ 11 วัน เตหะราน – รอมซาร์ – ทะเลสาบแคสเปียน – หมู่บ้านมาชูเล่ห์ ชีราช – อิศฟาฮาน

คำแนะนำ :

สุภาพสตรีกรุณาเตรียมเสื้อแขนยาวที่มีความยาวคลุมสะโพก ควรเป็นเสื้อแบบหลวมๆ ทีไม่เน้นสรีระ และเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย ปัจจุบันสายการบินไม่มีนโยบายแจกผ้าคลุมผมบน เครื่องบิน ลักษณะผ้าคลุมผมที่เตรียมไปอาจเป็นผืนยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ ผ้าพันคอที่สามารถพับเป็นสามเหลี่ยม เจ้าหน้าที่จะสาธิตวิธีคลุมผมแบบง่ายๆ ก่อนเดินทาง    **สุภาพบุรุษใส่ชุดสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กางเกงทำสวนหรือกางเกงชาวเล) หมายเหตุ  : -พิพิธภัณฑ์ เปิดทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์  (ปิดทำการวันจันทร์) -พิพิธภัณฑ์เพรชพลอย  เปิดทำการทุกวันเสาร์ – วันอังคาร  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.30 น. (ปิดทำการวันพุธ – วันศุกร์) -พระราชวังโกเลสตานเปิดทำการวันอังคาร – วันพุธ และวันศุกร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. (ปิดทำการวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี) -ห้างร้าน  และตลาดในเมืองจะเปิดทำการวันเสาร์ – วันพฤหัส วัน ปิดทำการทุกวันศุกร์

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)  – กลุ่ม 20 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

ท่านละ

65,900 บาท

พักท่านเดียว/ห้อง ชำระเพิ่ม

ท่านละ

7,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เตหะราน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาฮานแอร์ +ตั๋วเครื่องบินภายใน ชั้นประหยัด -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  และค่าประกันภัยสายการบิน / ค่าวีซ่า -ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) -ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ -เจ้าหน้าที่คนไทยอำนวยความสะดวก คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) -ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน -ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง อัตราค่าบริการไม่รวม -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ ประมาณท่านละ 25 ดอลล่าห์ ต่อทริป -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ -ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย -ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน เอกสารใช้ยื่นวีซ่า -หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากเดินทางกลับ -รูปถ่ายสี พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น (รูปปัจจุบัน หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกจำนวน 2 รูป) -สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

-นามบัตร (เพื่อใช้กรอกข้อมูลเรื่องงาน)