เกาะไหหลำ 5 วันทัวร์ ไหสุ่ย “เปาบุ้นจิ้นไหหลำ” – สวนวัฒนธรรมลัทธิเต๋า ย่าหลงวาน

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ ~ ไหโข่ว
11.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น เคาน์เตอร์ สายการบินไหหน่านแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร สัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

13.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไหโข่ว เที่ยวบินที่ HU 488 (บินตรง)

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) เช็คสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน นำท่านชมสุสานไหลุ่ย ไหลุ่ยมีฉายาว่า “เปาบุ้นจิ้นไหหลำ” มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นชาวไหหลำกำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เมื่ออายุ 36 ปี สามารถสอบแข่งขันและเข้ารับราชการจนมีชื่อเสียง ความสุจริตซื่อตรงและต่อต้านการโกงกินของขุนนางกังฉินทำให้ชีวิตราชการของ ไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมายถึงขั้นไม่พอใจสละตำแหน่งกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดใน เกาะไหหลำถึง 15 ปี หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1589 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็น โบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากนั้น นำท่านไปชมสวนปล่องภูเขาชื่อซาน ภูเขาไฟแห่งนี้มีการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อราว13,000 ปีก่อน หินลาวาสีดำมีให้เห็น อยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนาให้เป็นอุทยานภูเขาไฟ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการ ของภูเขาไฟในแถบทะเลจีน 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูเด็ดสุกี้แพะไหหลำ (ถ้าท่านไม่ทานแพะสามารถเปลี่ยนเป็นสุกี้ หมู-ไก่ ปลาหมึกได้) พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)


วันที่สองของการเดินทาง ไหโข่ว~ ติ้งอัน ~ซิงหลง

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองติ้งอัน พาท่านชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า(WENBI MOUNTAIN DAOISM CULTURE PARK) ชมความงดงาม ร่มรื่นย์ของ ศาสนสถานบนยอดเขา WENBIFENG สักการะ รูปปั้นของเทพเจ้า ตามหลักความเชื่อของปรัชญาลัทธิเต๋า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ซิงหลง นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่สวยงามน่าชม นำท่านชมต้นจำปียักษ์ ต้นวานิลา ฯลฯ แวะชิมกาแฟซิงหลงและชากลิ่นวานิลา ที่มีชื่อเสียงของเกาะไหหลำ หลังจากนั้นแวะชมร้านขายยา“เป่าซู่ถัง”ร้านขายยา บัวหิมะ ที่ขึ้นชื่อ รับบริการ นวดฝ่าเท้าคลายปวดเมื่อยช่วยการไหลเวียนของเลือดฟรี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วพักผ่อนอาบน้ำแร่ตามอัธยาศัย

พักที่ TREASURE ISLAND HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สามของการเดินทาง ซิงหลง ~ ซานย่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้า นำท่านไปเดินทางสู่เมืองซานย่า

เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไหหลำนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก จากนั้นนำท่านชมจัตุรัส YALONG BAY SQUARE ชมเสาหินแกะสลักสูง 26.8 เมตร รอบฐานแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ ลม ฝน ปลา มังกร ฯลฯ เพื่อความโชคดี เพื่อการเก็บเกี่ยวที่ดีตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ นำชมพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย และชมอ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก” ย่าหลงเป็นอ่าวรูปวงเดือนที่มีหาดทรายขาว สะอาดสวยงาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บ่าย หลังจากนั้นนำท่านขึ้นเขาเพื่อชม

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และชมวิวที่สวยงามของเมืองซานย่า จากจุดชมวิวบนยอดเขา หลังจากนั้นแวะชม ร้านขายผ้าไหม ผ้าห่มไหมที่ขึ้นชื่อ ของเกาะไหหลำ

18.00 น. ต้อนรับท่านสู่เมืองซานย่า พิเศษด้วยอาหารทะเลสด

พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สี่ของการเดินทาง ซานย่า ~ ไหโข่ว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นำท่านไปชมวังคริสตัล เลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของไหหลำ นำท่านเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมศาสนาพุทธวัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมในทะเลสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอน และคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค 20 หยวน เพื่อที่จะได้สักการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ และหยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาหารเจเลิศรส ที่ภัตตาคารวัดหนานซาน

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไหโข่ว ระหว่างทางนำท่านชมร้านขายน้ำมันปลา และผลิตภัณท์แปรรูปจากปลาทะเลต่างๆมากมาย แล้วชมสะพานเซ็นจูรี่ สะพานเคเบิ้ล 2 เสา เป็นสะพานข้ามทะเลที่กว้าง และยาวที่สุดของเมืองไหหลำที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองปี ค.ศ.2000

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูไก่เหวินชาง

ต้นตำรับไก่ไหหลำที่ขึ้นชื่อ พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่ห้าของการเดินทาง ไหโข่ว ~ กรุงเทพ ฯ
05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพื่อเดินทางไปกลับประเทศไทย

08.00 น เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ HU 487
10.20 น กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ