เกาะไหหลำ 4 วันทัวร์ ร่วมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืน 3 พักตร์ที่สูงที่สุดที่โลก

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ ~ ไหโข่ว
10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น เคาน์เตอร์ สายการบินไหหน่านแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร สัมภาระและที่นั่งก่อนการเดินทาง

11.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไหโข่ว เที่ยวบินที่ HU 488

(เครื่องแวะจอดที่หนานหนิง 1 ชั่วโมง)

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน

เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของ เกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) เช็คสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับท่าน นำท่านชมสุสานไหลุ่ย ไหลุ่ยมีฉายาว่า “เปาบุ้นจิ้นไหหลำ” มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นชาวไหหลำกำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เมื่ออายุ 36 ปี สามารถสอบแข่งขัน และเข้ารับราชการจนมีชื่อเสียงความสุจริตซื่อตรงและต่อต้านการโกงกินของขุนนางกังฉินทำให้ชีวิตราชการ ของไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมายถึงขั้นไม่พอใจสละตำแหน่งกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่บ้านเกิดใน เกาะไหหลำถึง 15 ปี หลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1589 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถาน สำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากนั้น นำท่านไปชมสวนปล่องภูเขาชื่อซาน ภูเขาไฟแห่งนี้มีการระเบิด ครั้งสุดท้ายเมื่อราว13,000 ปีก่อน หินลาวาสีดำมีให้เห็นอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีการพัฒนา ให้เป็นอุทยานภูเขาไฟ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาวิวัฒนาการ ของภูเขาไฟในแถบทะเลจีน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูเด็ดสุกี้แพะไหหลำ

(ถ้าท่านไม่ทานแพะสามารถเปลี่ยนเป็น สุกี้ หมู-ไก่ ปลาหมึกได้) พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สองของการเดินทาง ไหโข่ว~ ซานย่า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองติ้งอัน พาท่านชม สวนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า(WENBI MOUNTAIN DAOISM CULTURE PARK) ชมความงดงาม ร่มรื่นย์ของ ศาสนสถานบนยอดเขา WENBIFENG สักการะ รูปปั้นของเทพเจ้าตามหลักความเชื่อของ ปรัชญาลัทธิเต๋า เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บ่าย นำท่านไปเดินทางสู่เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไหหลำนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไข่มุก หลังจากนั้นนำท่าน ขึ้นเขาเพื่อชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก ของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี และชมวิวที่สวยงามของเมืองซานย่า จากจุดชมวิวบนยอดเขา หลังจากนั้นแวะชมร้านขายผ้าไหม ผ้าห่มไหมที่ขึ้นชื่อ ของเกาะไหหลำ

18.00 น. ต้อนรับท่านสู่เมืองซานย่า พิเศษด้วยอาหารทะเลสด

พักที่ SANYA GUOXI HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สามของการเดินทาง ซานย่า ~ ไหโข่ว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นำท่านไปชมวังคริสตัล เลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของไหหลำ นำท่านเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมศาสนาพุทธวัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมในทะเลสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอน ที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็ก เที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค 20 หยวน เพื่อที่จะได้สักการะเจ้าแม่กวนอิม1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ และหยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนัก และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีน

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง อาหารเจเลิศรส ที่ภัตตาคารวัดหนานซาน บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไหโข่ว

ระหว่างทางนำท่านชมร้านขายน้ำมันปลา และผลิตภัณท์แปรรูปจาก ปลาทะเลต่างๆมากมาย แล้วชมสะพานเซ็นจูรี่ สะพานเคเบิ้ล 2 เสา เป็นสะพานข้ามทะเลที่กว้าง และยาวที่สุดของเมืองไหหลำ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พิเศษเมนูไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำที่ขึ้นชื่อ

พักที่ BAO HUA HARBOUR VIEW HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สี่ของการเดินทาง ไหโข่ว ~ กรุงเทพ ฯ
05.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพื่อเดินทางไปกลับประเทศไทย
08.00 น เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ HU 487 (เครื่องแวะจอดที่หนานหนิง 1 ชั่วโมง)
11.55 น กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ