เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ทแอนด์สปา ทัวร์ 2 วัน 1คืน

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง

06.00 – 07.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย โรงแรม อินทรา กรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ 10.00 น. ถึง จ.จันทบุรี แวะพักระหว่างทางเพื่อเติมความสดชื่นให้ร่างกาย 10.20 น. ออกเดินทางสู่เกาะช้าง 11.00 น. ถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ และต่อเรือไปยังเกาะช้าง ( 30 นาที ) 13.00 น. เข้าสู่ที่พัก และรับประทานอาหารกลางวัน ที่เกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ทแอนด์สปา

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. บริการรถพาเที่ยวน้ำตกคลองพลู ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน )

12.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท

วันที่สามของการเดินทาง 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 12.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท เตรียมพร้อมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ