เกาหลี 5 วัน แดจังกึม – WINTER LOVE SONG – เทศกาลกุหลาบและลิลลี่ โซล – วอลมิโด – แดจังกึม MBC STUDIO – เกาะนามิ

วันแรก กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (อินชอน) 20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L เจ้าหน้าที่พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ท่าน

22.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ OZ742 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง อินชอน – นามิไอส์แลนด์ – นักซานบีช – เจ้าแม่กวนอิม – เมาท์โซรัค 05.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทาง สู่เมืองชุนชอน “เมืองแห่งทะเลสาบ” มีฐานะเป็นอำเภอเมืองของจังหวัดคังวันโด บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ นำท่านลงเรือสู่เกาะนามิชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “ WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1) บริการท่านด้วยอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอนDAKKALBI หรือ บาร์บีคิวไก ่ สนุกกับการผัดไก่ที่มีผักกะหล่ำปลี, มันหวาน, ใบงา เส้นอูด้งเกาหลีและซอสพริกสีแดงสดเป็นส่วนประกอบด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถนำข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันหรือแยกรับประทานได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา, หุบเขาและลำธารผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด สู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำท่านชมความงามของขุนเขา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านสู่ วัดนักซานซา วัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ป ี นำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ประทับยืนกลางแจ้ง ขนาดมหึมา หันหน้าออกสู่ทะเลตะวันออกเพื่อคอยปกป้องภยันตรายแก่ชาวเกาหลีและชาวประมง จากนั้นนำชมวิวที่ศาลาชมวิว “อุยซางแด” ซึ่งในวันขึ้นปีใหม่ชาวเกาหลีจะนิยมมานั่งรอดูแสงอาทิตย์แสงแรกของปีที่นี่ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)

นำท่านเข้าที่พัก SORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมาท์โซรัค – วัดชินฮันซา – เทศกาลกุหลาบและทิวลิปเอเวอร์แลนด์ – โซล – ดิวตี้ฟรี เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (3) นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำท่านชมความงามของขุนเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชำระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เอเวอร์แลนด์ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (4) บ่าย เดินทางถึงสวนสนุกเอเวอร์แลนด์สวนเปิดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขาประกอบด้วยส่วนที่เป็นสวนสัตว์ สวนดอกไม้ และสวนสนุกนำท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมเจ้าป่าของอาฟริกาคือสิงโตและเจ้าป่าของเอเชียคือเสืออย่างใกล้ชิด พร้อมชมลูกผสมของเจ้าป่าทั้งสองทวีปที่เรียกว่า “ไลเกอร์” สัตว์น่าสงสารที่ไม่สามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้, ชมความน่ารักของหมีแสนรู้ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมแสดงความสามารถอันน่าทึ่งสนุกตื่นเต้นกับการล่องแก่งอะเมซอน ชมภาพยนตร์สามมิติเสมือนหนึ่งท่านท่องไปในอวกาศ สนุกกับเครื่องเล่นที่ท้าทายความกล้าหลากชนิดถ่ายรูปกับดอกกุหลาบ (มิ.ย.) และลิลลี่ (ก.ค.-ส.ค.) หลากสีสัน ซึ่งแข่งกันชูช่อไสวในบริเวณสวนดอกไม้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บริการท่านด้วยบัตรเข้าชมแบบ BIG 5 ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ 5 อย่าง นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกสัญลักษณ์ของเอเวอร์แลนด์โดยเฉพาะ รวมทั้งสินค้า “เอาท์เล็ต” ของฟิลล่า, ไนกี้ และรีบอกซ์ จนได้เวลาสมควรกลับเข้าสู่กรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีที่ห้าง DONGHWA DUTY FREE ฟรี!! ของที่ระลึกจากทางห้างทุกท่าน ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (5)

นำท่านเข้าที่พัก SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อก – ศูนย์โสม – แดจังกึม MBC STUDIO – อิเตวอน เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (6) นำชมเมืองหลวง “กรุงโซล” เที่ยวชมเมืองหลวงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราว 11 ล้านคน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วผ่านชม “บลูเฮ้าส์” บ้านพักของประธานาธิบดีจากนั้นนำชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสถานที่รวบรวมและจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวเกาหลีในอดีตตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มาไว้ให้ได้ชม และรู้จักชาวเกาหลีในเวลาอันจำกัด จากนั้นชมพระราชวังเคียงบ็อก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมาย อาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์โสมซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต จากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วยอาหารบำรุงสุขภาพ “ไก่ตุ๋นโสม” ซึ่งเสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาดควักเครื่องในออกแล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนท่านสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งจะทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น (สำหรับท่านที่ชื่นชอบ) บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยางจู นำท่านสู่ DaeJangGeum Theme Park ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของ MBC STUDIO “แดจังกึม” เป็นชื่อของละครเกาหลีที่เล่าถึงชีวิตหญิงสามัญชนคนธรรมดาในสมัยกษัตริย์จุงจง แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี ที่มีนามว่า“ซอจังกึม” ที่ได้เข้ามาอยู่ในแผนกห้องเครื่องของวังหลวง เพื่อต้องการทำตามคำสั่งเสียก่อนเสียชีวิตของแม่ และได้พยายามใช้ความสามารถกับพรสวรรค์ที่มีจนสามารถเป็นแม่ครัวเอกหรือ “ซางกุงสูงสุด” ของห้องเครื่องได้ และนอกจากนี้ยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรและทางการแพทย์จนสามารถรักษาคนไข้ได้ จนกลายเป็นหมอหลวงหญิงคนเดียวในประวัติศาสตร์เกาหลีที่ได้รักษากษัตริย์ นำชมห้องเครื่อง และห้องต่างๆ ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำพร้อมเก็บภาพประทับใจนำท่านสัมผัสกับสถานที่ถ่ายทำฉากในละคร รวมถึงอุปกรณ์ครัว, ห้องหับต่างๆ เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตพร้อมเก็บภาพประทับใจ รวมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้ากรุงโซล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านอีเตวอน ถือเป็นถนนนานาชาติของกรุงโซล เนื่องจากชาวต่างชาตินิยมมาช้อปปิ้ง เชิญท่านเลือกซื้อเครื่องหนัง กระเป๋าหนังเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆ อาทิ หลุยส์วิตตองชาร์แนล, เฟอร์รากาโม่, พราด้า ฯลฯ และของที่ระลึกมากมายหลากหลายชนิด อาทิ พวงกุญแจ,ที่ติดตู้เย็น,ตุ๊กตาเกาหลี ฯลฯ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (8)

นำท่านกลับเข้าที่พัก SOFITEL AMBASSADOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ช้อปปิ้งทงเดมุน –อเมทิส – เมียงดง – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (9) นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดขายส่งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย “ตลาดทงเดมุน” แหล่งรวมเสื้อผ้าทั้งของเด็ก, สตรี, บุรุษ, สูท, เนคไท, ผ้าพันคอ ตลอดจน เครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเด็กเล่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับต่างๆ ระวัง !! ท่านจะเพลิดเพลินกับการเดินเข้าตึกโน้นออกตึกนี้จนอาจลืมเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านสู่ศูนย์จำหน่ายพลอยสีม่วง “อเมทิส” ซึ่งคนเกาหลีเชื่อกันว่าถ้าสวมใส่ติดตัวไว้จะมีโชคดี แล้วพาท่านช้อปปิ้งในย่านสยามสแควร์ของเกาหลีย่าน “เมียงดง” ศูนย์รวมหนุ่มสาวชาวโสมและสินค้าวัยรุ่นหลากชนิด อาทิ เครื่องสำอาง กระเป๋า เสื้อผ้า ซีดี เพลง รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ฯลฯ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (10) บ่าย จนได้เวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางนำท่านแวะช้อปปิ้งขนม ลูกอมพื้นเมืองเกาหลี รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสูญญากาศ และของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นการส่งท้าย 17.30 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OZ741 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ