เกาหลี – เกาะนามิ YEOSU EXPO 2012 เต็มวัน 5 วัน 4 คืน (TW)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยอซู เมืองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่พักต่างอากาศ ระดับโลกรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พรั่งพร้อมไปด้วยความ งดงามทางธรราชาติทั้งบนบกและใต้น้ำ เปรียมไปด้วยประวัติศาสตร์และอารยะธรรม ตะวันออกที่น่าหลงไหลประเพณีมีเอกลักษณ์ คึกคักสนุกสนานและอาหารทะเลอันเลือง ชื่อ พร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสู่งานมหกรรมนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ Yeosu International Exposition 2012  เพื่อเป็นเวทีใน การแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างนานาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการร่วมหาแนวทางพัฒนาทรัพยากรทางทะเลของ โลกให้ยั่งยืนภายใต้หัวข้อหลัก The Living Ocean And Coast ด้วยเงินลงทุนกว่า 1.6 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 32,6862,500,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลกว่า 250,000 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมจัดแสดงกว่า 100 ประเทศและรองรับผู้เข้าชมงาน เอ็กซ์โปได้ถึง 8 ล้านคนทั่วโลก พื้นที่ทั้งหมดได้ถูกเนรมิตให้เต็มไปดวยสถาปัตยกรรม แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งท้องทะเลด้วยเทคโนโลยี่ที่ล้ำสมัยที่สุดใน ประวัติกาลและไฮไลท์ของานเอ็กซ์โป 2012 ยอซู โคเลีย นำท่านเข้า ชมงาน YEOSU EXPO 2012 (รวมบัตรเข้างานแล้ว) อิสระภายในงาน YEOSU EXPO  ( เต็มวัน ) อิสระ อาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเข้าชมงาน  ภายในงานประกอบ ด้วย -The Big O  พื้นที่ลานกิจกรรมริมทะเลขนาดใหญ่ที่สุดให้ผู้เยี่ยมชมได้ชมการแสดงที่ ตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งวันบนฉากหลังสีครามของทะเลยอซู -Expo Digital Gallery (EDG)  อุโมงค์แสดงนิทัศการใจกลางงาน Expo 2012 ที่ล้ำสมัย ที่สุดแห่งแรกของโลกพร้อมพาผู้เยี่ยมชมทะลุไปชื่นชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลในมิติแห่งอนาคต -arine Life Pavilion (Aquarium) อแควเรียมขนาดมหิมาบรรจุปริมาณน้ำกว่า 6,000 ตัน รวบรวมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลจากทั่วโลก -Sky Tower Land Mark  อาคารสูงที่สุดในงานเอกโป 2012 ให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสทัศนียภาพ และเสียงคลื่นกระทบชายฝั่งในส่วนประเทศไทย จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Living Ocean and Coast:Diversity of Resources and Sustainable Activities โดยการเลือกใช้วรรณคดีจากเรื่องพระอภัยมณี เป็นตัวถ่ายทอดผ่านตัวละคร คือ สุดสาคร และม้านิลมังกร พร้อมการสื่อให้เห็นถึง ความโดดเด่นของท้องทะเล และชายฝั่งไทยจน ได้เวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน (ใช้เวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง) ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพุลโกกิ หมูเกาหลีหมักจนได้ที่ผัดคลุกเคล้ากับ ผักกะหล่ำและต้นหอมเกาหลี จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

  SUWON : WINDSOR CASTLE OR AMOUR $ SYMPHONY HOTEL หรือเทียบเท่า