เกาหลี-ล่องทะเลสาบชงจู เมืองซูอันโบ AQUA WORLD

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน 21.00 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ L แล้วพบกันที่เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ป เที่ยวบิน OZ 742 เจ้าหน้าที่นัดหมายเวลาอีกครั้ง เพื่อให้ท่านรับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆและฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 742 เวลาบิน 5 ช. ม. ( ภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่สอง อินชอน – พระราชวังเคียงบ๊อก บลูเฮ้าส์ – ล่องทะเลสาบชงจู ทันยาง AQUAWORLD

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน สนามบินแห่งใหม่ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากผ่านการ ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล ชมเมืองหลวงกรุงโซลที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของ ประเทศ ชมตึก 63 ชั้น ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุด ชมแม่น้ำฮั่น ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล ตึก รามบ้านช่องอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปี ที่แล้ว นำท่านชมพระราชวังเคียงบ็อก พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการ ที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปี ชมพระที่นั่งต่าง ๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ มากมาย อาทิ ท้องพระโรงที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด พลับพลากลางน้ำ ตำหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินี เกาหลี ตำหนักทรงพระอักษร รวมถึงเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมืองซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ ทำมาหากินของคนเกาหลี ตลอดจนการแต่งกายขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มาไว้ให้ท่านได้ ชมและรู้จักชาวเกาหลีดียิ่งขึ้น ผ่านชมทำเนียบและบลูเฮ้าส์ บ้านประธานาธิบดีคนปัจจุบันของ ประเทศ กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( พุลโกกิ – นำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียง ต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกะทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลม พร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น ) บ่าย นำท่านชมทะสาบชงจู ชมสิ่งมหัศจรรย์เมืองทันยาง เชิญท่านล่องเรือในบรรยากาศอันแสนโรแมนติค เพื่อสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหินรูปร่างมหัศจรรย์ต่างๆ อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ ธรรมชาติเมื่อ หลายพันปีก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ เมืองทันยาง” ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในจังหวัดชุนชอนบุกโด อยู่ ตอนกลางของประเทศ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติในท้องถิ่นชนบทอันเรียบง่าย สู่ แหล่งอาบน้ำแร่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 53 องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัย ไข้เจ็บ โรคผิวหนัง และทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( ชาบู ชาบู เห็ดหม้อไฟ – อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัด เตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติม น้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทาน พร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง) นำท่านเดินทางสู่ทีพัก DANYANG DAEMYUNG RESORT หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว เชิญ ท่านพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการสนุกกับสวนน้ำ “ อควาเวิลด์” ซึ่งประกอบไป ด้วยหลายส่วนด้วยกัน อาทิ AQUA HEALTH POOL ZONE , AMUSEMENT ZONE, SAUNA, MASSAGE ซึ่งในแต่ละส่วนยังแยกย่อยเป็นส่วนต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น NECK SHOWER BENCH ZET , HYDRO ZET , FLOW JET SYSTEM , HOT&COLDBATH , MINERAL BATH WATER , JADE SAUNA , AMETHYST SAUNA , CHARCOAL SAUNA , WATER SLIDE CAVE BATH,COUPLE BATH ฯลฯ (ค่าบริการไม่รวมค่าเข้าใช้บริการในอควาเวิลด์ สำหรับท่านที่จะใช้บริการกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ และกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำพร้อมหมวกคลุมผมไปด้วย)

วันที่สาม สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” เป็นสวนสนุกในหุบเขาที่ มีชื่อที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน FESTIVAL WORLD ประกอบไปด้วย GLOBAL FAIR , AMERICAN ADVENTURE , MAGIC LAND , EUROPEAN ADVANTURE และ EQUATORIAL ADVENTURE การท่องเที่ยวในสวนสนุกแห่งนี้จะพาขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของ สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก จะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่าง เป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี จากนั้นสนุกสนานกับเครื่องเล่น นานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็น ต้น และในเทศกาลหิมะ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จำกัดรอบและสุดท้าทายกับ การนั่งสโนว์บัตเตอร์ (ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นเตี้ยเท่านั้น) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย บ่าย เดินทางสู่กรุงโซล นำท่านช้อปปิ้งตลาดขายส่งและปลีก ที่ฮิตที่สุดในขณะนี้ “ ทงแดมุน” ให้ท่านได้ เลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ สูท เนคไท เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เครื่องนอน เครื่องประดับ และของที่ระลึกอีกมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( หมูย่างคาลบี – อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่ว โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก ( เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหมาะ และอร่อยที่สุด ) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำ ซุปสาหร่าย) นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPITAL HOTEL,SEOUL หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์โสมเกาหลี – DUTY FREE หมู่บ้านนัมซาน ช้อปปิ้งเมียงดง ศูนย์อัญมนีเครื่องประดับ Amethyst อินชอน กรุงเทพฯ

เช้า ชมศูนย์จำหน่ายโสมเกาหลีคุณภาพเยี่ยม และเลือกซื้อโสมเกาหลีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก รัฐบาลโดยตรง เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลีมีชื่อ และราคาถูกกว่า เมืองไทย 2 เท่า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) จากนั้นพาท่านเดินชมบ้านของชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปี ที่แล้วที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก สถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่ และชมสถาปัตยกรรมการจัดแต่งบ้านและสวน เพียงหนึ่งเดียวในเมืองหลวงที่รัฐบาลได้ทำ การอนุรักษ์ไว้ ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม นำท่านเยือนย่าน วันรุ่น เมียงดง หรือสยามสแควร์ แห่ง กรุงโซล สถานที่นัดพบ ของหนุ่มสาวชาวโสม สัมผัสสินค้าวัยรุ่นอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องหนัง เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กิ้ฟช้อป เป็นต้น กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย บ่าย ชมศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับ Amethyst – อัญมณีที่มี ชื่อเสียงของเกาหลี หรือ เขี้ยวหนุมาน (Amethyst) และบุษราคัม (Smony Topaz) ซึ่งมีขายทั้งเม็ดร่วงและในรูปของเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ต่างหู สร้อยคอ แหวนและอื่น ๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ระหว่างทางเชิญท่านแวะซื้อ ของบริโภค เพื่อเป็นของฝากญาติมิตรก่อนกลับบ้าน อาทิ ขนมของขบเคี้ยว ช็อคโกแล็ต สาหร่าย ทะเล กิมจิ ผลไม้สด ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง 18 .20น. เดินทางโดยเที่ยวบิน OZ 741 โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ ( บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.05น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ ……………